งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิตติญา ยังเจริญ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิตติญา ยังเจริญ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิตติญา ยังเจริญ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
การแก้ไขปัญหานักศึกษาขาดทักษะในเรื่องการบัญชี สำหรับการฝากขายสินค้าในรายวิชาการบัญชีชั้นสูง 1 โดยใช้ชุดการสอนบทเรียนสำเร็จรูป วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ กิตติญา ยังเจริญ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

2 ปัญหาการวิจัย นักศึกษาขาดทักษะในเรื่องการบัญชีสำหรับการฝากขายและรับฝากขาย ผู้สอนจึงสร้างชุดการสอนบทเรียนสำเร็จรูปขึ้นมา แล้วนำไปดำเนินการกับนักศึกษาหลักสูตรการบัญชี ชั้นปีที่ 2 ชุดการสอนบทเรียนสำเร็จรูป จะเน้นให้นักศึกษา มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนและวิเคราะห์ปัญหา ซึ่งจะสามารถทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ มีความเข้าใจ สามารถบันทึกบัญชีได้ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็วยิ่งขึ้น

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อแก้ไขปัญหานักศึกษาขาดทักษะในเรื่องการบัญชีสำหรับการฝากขายและรับฝากขาย โดยใช้ชุดการสอนบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องการบัญชีฝากขายและรับฝากขาย ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการบัญชีชั้นสูง 1 เรื่องการบัญชีฝากขายและรับฝากขาย

4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตารางเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการสอนบทเรียนสำเร็จรูป ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (คะแนน) X S.D. df t P-Value ก่อนเรียนด้วยชุดการสอน บทเรียนสำเร็จรูป 45.19 8.16 36 -6.468 .000 หลังเรียนด้วยชุดการสอน 51.65 8.82

5 จากตาราง ซึ่งแสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการสอนบทเรียน โดยใช้สถิติ Paired Samples T-test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 พบว่า มีค่า t = และมีค่า P-Value เท่ากับ ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบัญชีสำหรับการฝากขายสินค้าก่อนและหลังการเรียนด้วยชุดการสอนบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การบัญชีสำหรับการฝากขายสินค้า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดการสอน บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การบัญชีสำหรับการฝากขายสินค้าสูงกว่าก่อนเรียน

6 สรุปผลการวิจัย 1. จากการศึกษาชุดการสอนบทเรียนสำเร็จรูป มีประสิทธิภาพเท่ากับ 75.32/86.08 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ คือ ประสิทธิภาพของชุดการสอนบทเรียนสำเร็จรูป เป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการอยู่ในระดับดีเยี่ยม (51.65 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.08) โดยมีคะแนนสูงสุดเป็น 60 คะแนน (ร้อยละ ) และมีคะแนนต่ำสุด 25 คะแนน (ร้อยละ 41.67) 3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการสอนบทเรียนสำเร็จรูป โดยใช้สถิติ Paired Samples พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดการสอนบทเรียนสำเร็จรูป สูงกว่าก่อนเรียน

7


ดาวน์โหลด ppt กิตติญา ยังเจริญ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google