งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติความเป็นมา บ้านสระแก้วก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ 2419 โดย พ่อใหญ่จารย์แก้ว เป็นผู้นำพาลูกหลานจากบ้านงัวบา ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติความเป็นมา บ้านสระแก้วก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ 2419 โดย พ่อใหญ่จารย์แก้ว เป็นผู้นำพาลูกหลานจากบ้านงัวบา ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาข้อมูลท้องถิ่นชุมชนบ้านสระแก้ว ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

2 ประวัติความเป็นมา บ้านสระแก้วก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ 2419 โดย พ่อใหญ่จารย์แก้ว เป็นผู้นำพาลูกหลานจากบ้านงัวบา ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ชื่อบ้านสระแก้วนั้นมาจาก ชื่อสระน้ำ ที่ชาวบ้านใช้อุปโภค บริโภคในสมัยนั้น

3 สถานที่ตั้งชุมชน บ้านสระแก้ว ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม
จังหวัดมหาสารคาม ห่างจากตัวเมืองมหาสารคาม ประมาณ 36 กิโลเมตร เดินทางมาตามถนนสาย มหาสารคาม- วาปีปทุม ประมาณ 30 กิโลเมตร จนมาถึงปากทาง บ้านหนองแวงต้อน ซึ่งอยู่ทางซ้ายมือ เลี้ยวเข้ามาประมาณ 6 กิโลเมตร ก็จะมาถึง บ้านสระแก้วตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

4 อาณาเขต ทิศเหนือ จรดกับบ้านนาภู ตำบลเหล่าจั่น อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ทิศใต้ จรดกับบ้านหนองคู ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ทิศตะวันตก จรดกับบ้านโนนทัน ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ทิศตะวันออก จรดกับบ้านหนองแสน ตำบลหนองแสน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

5 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ บ้านสระแก้วเป็นหมู่บ้านที่อยู่ชายแดนระหว่าง
อำเภอแกดำ กับ อำเภอวาปีปทุม รอบๆหมู่บ้านจะมีกอไผ่ล้อมรอบหมู่บ้าน พอถึงฤดูหนาวจะไม่หนาวเท่าไหร่นัก เพราะมี กอไผ่คอยต้านลม มีป่าอยู่ทางด้านทิศตะวันตก ห่างจากหมู่บ้าน 500 เมตร ชาวบ้านจะอาศัยป่านี้ เป็นที่เก็บของป่ามาใช้ในการประกอบอาหาร เช่น เห็ด กิ้งก่า ดอกกระเจียว

6 ลักษณะทางเศรษฐกิจ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม พอถึงฤดูแล้งชาวบ้านบางส่วนก็ไปหางานทำที่ต่างจังหวัด บางส่วนก็หางานทำที่บ้าน เป็นอาชีพเสริม เช่น ทอผ้าไหม ทอผ้าฝ้าย ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สำหรับผลผลิตทางการเกษตรกรรม ก็พอที่จะเลี้ยงชีพชาวบ้านได้พอเพียง ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับฝนในแต่ละปี

7 ลักษณะทางด้านวัฒนธรรมและประเพณี
เดือนเจียง(เดือนอ้าย) : บุญเข้ากรรม เดือนยี่ : บุญคูณลาน เดือนสาม บุญข้าวจี่ เดือนสี่ บุญพระเวส (บุญพระเวสสันดรหรือบุญมหาชาติ เดือนห้า บุญสงกรานต์ (บุญสรงน้ำ) เดือนหก บุญบั้งไฟ เดือนเจ็ด บุญซำฮะ (บุญชำระ เดือนแปด บุญเข้าพรรษา เดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน เดือนสิบ บุญข้าวสาก เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษา เดือนสิบสอง บุญกฐิน

8 สถานที่ที่ชาวบ้านให้ความเคารพ : ดอนปู่ตา

9 นักปราชญ์ในชุมชน นายเสรี ไชยปัญหา
เกิดเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2587 อายุ 60 ปี บิดาชื่อ นายชาญ ไชยปัญหา มารดาชื่อ นางคำภา ไชยปัญหา ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 4 บ้านสระแก้ว ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โทร ,

10 นายบุญเลิศ ประสมศรี เกิดเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ อายุ 60 ปี บิดาชื่อ นายเบ้า ประสมศรี มารดาชื่อ นางใบ ประสมศรี ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 77 หมู่ที่ 4 ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โทร

11 นายคำสอน นนทะคำจันทร์ เกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2487 อายุ 60 ปี บิดาชื่อ นายชื่น นนทะคำจันทร์ มารดาชื่อ นางสุข นนทะคำจันทร์ ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 50 หมู่ที่ 18 บ้านสระแก้ว ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โทร 043 –

12 หมอธรรมในชุมชน นายสังกา ตะนนท์ เกิดเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2473
นายสังกา ตะนนท์ เกิดเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2473 อายุ 74 ปี บิดาชื่อ นายบุญมา ตะนนท์ มารดาชื่อ นางบับภา ตะนนท์ ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 18 บ้านสระแก้ว ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โทร 043 – , 09 –

13 จบการนำเสนอ นางสาวรจนีย์ นารินนท์ 454303122 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ 4.3


ดาวน์โหลด ppt ประวัติความเป็นมา บ้านสระแก้วก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ 2419 โดย พ่อใหญ่จารย์แก้ว เป็นผู้นำพาลูกหลานจากบ้านงัวบา ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google