งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติบ้านเหล่าจั่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติบ้านเหล่าจั่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการศึกษาข้อมูลท้องถิ่น บ้านเหล่าจั่น หมู่ที่ 10 ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม

2 ประวัติบ้านเหล่าจั่น
ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ ในสมัยรัชการที่ 4 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ที่ได้นามว่าบ้านเหล่าจั่นโบราณได้เล่าสืบต่อกันมาว่าเมื่อมา ตั้งบ้านครั้งแรกบริเวณนั้นเป็นป่าทึบหรือป่าดงดิบมีสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่โดยเฉพาะเสือนั้นมีมาก ชาวบ้านจึงจำเป็นต้องขับไล่เสือออกจากบริเวณที่ชาวบ้านอาศัยอยู่ เพราะเสือ จะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพสินของชาวบ้านและต่อมาชาวบ้านจึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างเครื่องมือจับเสือชนิดหนึ่งขึ้นเรียกว่า จั่น เพื่อใช้จับเสือและในเวลาต่อมาชาวบ้านก็ได้เอา ชื่อของเครื่องมือจับเสือนั้นมาตั้งเป็นชื่อบ้านว่า บ้านเหล่าจั่น และเรียกตามกันมาจนเท่าทุกวันนี้

3 สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน โดยทั่วไปสภาพภูมิประเทศเป็นที่ลุ่มสลับดอนส่วนใหญ่ ทางตอนใต้เป็นที่ดอนพื้นที่สวนใหญ่เป็นที่นากับป่าดอน ลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทรายกักเก็บน้ำได้ไม่ดีเท่าที่ควร มีระบบไฟฟ้า ประปาเข้าให้บริการทุกหลังคาเรือนการติดต่อ สื่อสารทางโทรศัพท์ มีหอกระจ่ายข่าวประจำหมู่บ้าน

4 อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองแสน อำเภอวาปีปทุม ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม

5 ประชากรในหมู่บ้านเหล่าจั่น ประชากรทั้งสิ้น 486 คน 107 หลังคาเรือน ชาย 242 คน หญิง 244 คน

6 สถานที่สำคัญในหมู่บ้าน
หลวงปู่จ้อย อ่างเก็บน้ำแกดำ ดอนปู่ตา วัด วัดป่า วัดบ้าน

7 ดอนปู่ตา ตั้งมาตั้งแต่สมัยตั้งหมู่บ้านเป็นมรดกคู่บ้านเป็นสถานที่
ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านเป็นสิ่งศักดิ์ช่วยคุ้มครอง ให้อยู่ดีกินดี ขออย่าให้มีเหตุร้ายเกิดขึ้นในหมู่บ้าน

8 หมอสูตรขวัญ นายทวนทอง ทัพคำภา
นายทวนทอง ทัพคำภา อยู่บ้านเลขที่ 35 หมู่ที่ 10 ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดบ้านเหล่าจั่น มีบุตร 7 คน หญิง 6 คน ชาย 1 คน

9 หมอยา นายพิรุณ จันทะกล อยู่บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 10 ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ
นายพิรุณ จันทะกล อยู่บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 10 ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนวัดบ้านเหล่าจั่น มีบุตรชาย 2 คน

10 ด้านอาชีพ อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่ อาชีพเสริม ค้าขาย รับจ้าง ทอผ้า
ด้านอาชีพ อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่ อาชีพเสริม ค้าขาย รับจ้าง ทอผ้า

11 การศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน

12 การรวมกลุ่มของประชาชน
1. กลุ่มทอผ้าไหม 2. กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 3. กลุ่มร้านค้าชุมชน 4. กองทุนเงินล้าน 5. กลุ่มเกษตรกร

13 สภาพปัญหาในชุมชน 1. ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
2. ปัญหาคนชรา ผู้พิการไม่มีคนดูแล 3. ปัญหาถนนเข้าพื้นที่การเกษตรไม่สะดวก 4. ปัญหาด้านสาธารณสุขยังขาดบุคลากรทางการแพทย์ 5. ปัญหาการขาดจิตสำนึกของการมีส่วนร่วม 6. ปัญหาประเพณี วัฒนธรรม ท้องถิ่นขาดการสืบทอด 7. ประเพณีท้องถิ่น เช่น บุญบั้งไฟ สงกรานต์ ลอยกระทง ขาดการส่งเสริมและสืบทอด

14 รายการสินค้าที่จำหน่าย
ผ้าไหมสีเรียบ เป็นผ้าที่ทอมือ สีเคมี ราคาส่ง ผืนละ 1200 บาท ขายปลีก บาท ผลิต 20 ผืน ต่อ เดือน ผ้าไหมมัดหมี่ เป็นลายต่างๆ ราคาส่ง ผืนละ 1500 บาท ขายปลีก บาท ผลิต 16 ผืน ต่อ เดือน

15 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านเหล่าจั่น บ้านเลขที่ 8 หมู่ที่10 ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ
สถานที่ตั้ง บ้านเลขที่ 8 หมู่ที่10 ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ผู้นำกลุ่ม นางลาวัลย์ ชุมพล โทร


ดาวน์โหลด ppt ประวัติบ้านเหล่าจั่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google