งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
นายศิรวัชร อ่อนเหลา หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ นายคมกริช วรจินดา หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง นายพิชัย เสริมสุวรรณ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ชัยภูมิ นางกรกช มหายศปัญญา หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นางศรีสุรางค์ หินทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชัยภูมิ 1

2 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ (1/1)
ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ (1/1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ - ลูกจ้างประจำ 5 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ 3 ลูกจ้างประจำ - กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ 3 ลูกจ้างประจำ 5 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 5 พนักงานราชการ - ลูกจ้างประจำ อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 14 พนักงานราชการ 6 ลูกจ้าง 10 รวม 30 อัตราว่าง - มาช่วยราชการ ถูกยืมตัว ลาเรียน ชัยภูมิ 2

3 Function ชัยภูมิ 3 ที่ กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 500 1000 1700 2400 3100 3800 4500 5200 5900 6600 7300 8000 1,251 2,149 2,796 3,702 4,475 5,216 6,023 1.1 งานสารบรรณ 1,214 2,078 2,700 3,574 4,314 5,034 5,810 (1) รับหนังสือ (เรื่อง/เล่ม) 449 760 975 1,283 1,554 1,832 2,085 (2) ส่งหนังสือ (เรื่อง) 158 279 375 504 603 685 820 (3) พิมพ์หนังสือ (เรื่อง) (4) จัดเก็บ (เรื่อง) (5) ส่ง (เรื่อง) - 1.2 การเงิน & บัญชี 27 57 78 107 138 160 186 (1) ฎีกาเบิก (เรื่อง) 22 46 66 93 118 139 164 (2) เงินส่งคลัง (ครั้ง) 2 3 4 5 6 7 (3) งบประมาณ (ครั้ง) 9 10 15 1.3 พัสดุ 11 14 17 19 21 (1) จัดซื้อ (ครั้ง) (2) จัดจ้าง (ครั้ง) 13 18 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ (ครั้ง) ชัยภูมิ 3

4 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2 ผังเมืองรวม (ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง) 1 ผัง 2.1 จังหวัดชัยภูมิ ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา ประกาศราช กิจจานุเบกษา ประชุม ข (คณะอนุกรรมการผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิขอถอนร่างฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 56) 3 3.1 ผังเมืองรวม เมืองชัยภูมิ (ปรับปรุงครั้งที่ 3) ข. 1 ข. 2 ข. 3 ข. 4 ข.1 ข.2 3.2 ผังเมืองรวมชุมชนคอนสาร 4 ผังเมืองชุมชนเทศบาล ผัง ข.1-4 4.1 เทศบาลตำบลบ้านเขว้า 4.2 เทศบาลตำบลโคกสะอาด ชัยภูมิ 4 4

5 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 980 81 162 243 324 405 486 567 648 729 810 891 358 710 972 1,187 1,346 1,609 1,862 6.1 กรรมการ (คณะ) 50 5 9 14 19 34 49 51 6.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 240 15 33 53 73 98 128 148 6.3 สำรวจ (งาน) 20 2 11 21 24 26 6.4 ออกแบบเขียน/ตรวจแบบ (งาน) 4 8 13 18 25 6.5 ประมาณราคา (งาน) 17 6.6 ทดสอบวัสดุ (ตัวอย่าง) 610 308 620 835 1,003 1,098 1,298 1,515 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง (งาน) 10 22 6.8 ตรวจการจ้าง (งาน) 30 23 32 6.9 งานกำกับตามกฎหมาย (งาน) 12 7 งานบริการด้านผังเมือง 168 28 42 56 70 84 112 126 140 154 95 100 127 7.1 กรรมการ (คณะ) - 1 7.2ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 110 27 52 55 65 7.3 ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน (เรื่อง) 38 29 39 41 ชัยภูมิ 5 5

6 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 8 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา แจ้งคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดทราบ กรณีขยายเขตพื้นที่เป้าหมายตามที่มติ คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง 8.1 จัดทำโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จำนวน 2 โครงการ 100% 5% 10% 15% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90 22% 9 การตรวจสอบอาคารราชการ 75 อาคาร 5 20 30 40 50 60 70 75 - 10 ตรวจและออกใบอนุญาตโรงมหรสพ (ต่อใบอนุญาตโรงมหรสพ) อาคาร 11 ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ 12 เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 9,14 ต.คอนสวรรค์ ถึงบ้านหนองปลา ปิ้ง หมู่ที่ 1 ต.ศรีสำราญ จ.ชัยภูมิ อยู่ระหว่างขออนุมัติร่าง TOR 2.4000 ลบ. 13 บ้านหนองกองแก้ว หมู่ที่ 4 ต.ห้วยแย้ อ.หองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ ความยาว เมตร ชัยภูมิ 6 6

7 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 14 เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านนางแดดโคก หมู่ที่ 1 ต.วังชมพู อ.หนองบัวแดง จ. ชัยภูมิ ความยาว 200 เมตร อยู่ระหว่างขออนุมัติร่าง TOR 2.4000 ลบ. 15 ปรับปรงอาคารศูนย์และหน่วยทดสอบ วัสดุ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ได้ประมาณ 40% 0.750 ชัยภูมิ 7 7

8 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) ( ปัจจุบันไม่มี ) ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ เป็นหน่วยงานหลัก โครงการ งบประมาณรวม บาท 2. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองเป็นหน่วยงานสนับสนุน โครงการ งบประมาณรวม ล้านบาท ชัยภูมิ 8 8

9 Agenda ชัยภูมิ 9 ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน 1.1 วางผัง อำเภอ จำนวน 11 อำเภอ ร่วมกับ อบจ. ชัยภูมิ 5% 10% 15% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90 100% 2 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 4 ครั้ง - 3 ตรวจสอบสถานบริการ 12 แห่ง การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ครั้ง 5 7 หน่วยเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ชัยภูมิ 9 9

10 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวมงบบุคลากรและงบอุดหนุน) 15.391ลบ. 2.83% 7.10% 12.76% 18.54% 25.77% 34.57% 44.29% 54.72% 65.78% 76.84% 88.22% 100% 7.28% 15.07% 2.59% 3.36% 4.45% 6.47% 7.31% 1.1 งบดำเนินงาน 1.9162 ลบ. 7.28 22.42% 38.37% 34.02% 42.05% 46.82% 1.2 งบลงทุน 13.615 40% 60% 80% - 1.74% 1.3 งบรายจ่ายอื่น ชัยภูมิ 10 10

11 ข. 18 (นัดประชุมอนุกรรมการผังเมืองรวมจังหวัด)
สถานภาพผังเมืองในพื้นที่ ผังเมือง วันหมดอายุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ ผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิ (ปรับปรุงครั้งที่ 3) (วิเคราะห์ วางผังร่าง ปรึกษาส่วนผังเมืองและส่วนวิเคราะห์) ต่ออายุครั้งที่ 2 23 ส.ค.57 ผังเมืองรวมชุมชน จำนวน 10 ผัง จะดำเนินงานหลังภารกิจตามตัวชี้วัดเสร็จแล้ว ผังชุมชนเทศบาลตำบลบ้านเขว้า สำรวจ ผังชุมชนเทศบาลตำบลโคกสะอาด ข (นัดประชุมอนุกรรมการผังเมืองรวมจังหวัด) ชัยภูมิ 11


ดาวน์โหลด ppt โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google