งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาณาเขต ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 15.5 ไร่ ทิศเหนือจรดคลอง บางเขน ทิศใต้จรดถนนงาม วงศ์วาน ทิศตะวันออกจรดคลอง เปรมประชากร ทิศตะวันตกจรดติดที่ดิน เอกชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาณาเขต ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 15.5 ไร่ ทิศเหนือจรดคลอง บางเขน ทิศใต้จรดถนนงาม วงศ์วาน ทิศตะวันออกจรดคลอง เปรมประชากร ทิศตะวันตกจรดติดที่ดิน เอกชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 อาณาเขต ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 15.5 ไร่ ทิศเหนือจรดคลอง บางเขน ทิศใต้จรดถนนงาม วงศ์วาน ทิศตะวันออกจรดคลอง เปรมประชากร ทิศตะวันตกจรดติดที่ดิน เอกชน

4 ลักษณะการอยู่อาศัย ตั้งอยู่บนฝั่งและริมน้ำขนาบคลอง เปรมประชากรโดยปลูกบ้านเป็นสองแถว มีถนนอยู่ตรงกลาง ( พื้นที่ของกรมธนา รักษ์ ) ความยาวของชุมชน 670 เมตร ตั้งอยู่บนฝั่งถนนจำนวน 37 หลังคาเรือน ตั้งอยู่ริมน้ำจำนวน 29 หลังคาเรือน รวมทั้งสิ้นจำนวน 66 หลังคาเรือน

5 จำนวนประชากร ชาย 128 คน หญิง 148 คน รวม 276 คน ผู้สูงอายุ 46 คน คนพิการ 6 คน

6 กลุ่มกิจกรรมในชุมชน กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนสามัคคีเทวสุ นทร ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย กลุ่มอาชีพแม่บ้าน มินิสปาชุมชน ร้านค้าชุมชน กลุ่มทำเทียนหอม

7 โครงการจัดการสภาพแวดล้อมและ การแก้ไขความยากจน ชุมชนสามัคคีเทวสุนทร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร ก. ท. ม.

8 สภาพเดิมของชุมชน

9

10

11 ขั้นตอนดำเนินการ

12 จัดประชุมเตรียมการโดยใช้ กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกผ่าน ส่วนตามแนวทาง บวร.( บ้าน วัด โรงเรียน )

13

14

15 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์

16

17

18

19 ดำเนินการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

20

21

22

23

24

25

26

27 สภาพปัจจุบัน

28

29

30

31

32

33

34

35 แผนปฏิบัติการจัดสภาพแวดล้อม ในชุมชน ส่งเสริมการทำน้ำหมักชีวภาพ เพื่อแก้ปัญหาน้ำเน่า เสีย, และทำปุ๋ยชีวภาพ จัดทำโครงการหันหน้า ( บ้าน ) หาคลอง เพื่อให้ทุก คนหวนคิดถึงอดีต ทุกครัวเรือนริมน้ำให้ความสำคัญ แก่คูคลอง ต้องรักษาหน้าบ้านให้สะอาด จัดทำโครงการ “ ทอดผ้าป่าขยะเพื่ออนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ” โดยประชาชนนำขยะรีไซเคิลมาร่วม กิจกรรม คนละไม่ต่ำกว่า 5 ชิ้น จัดทำโครงการ “ ปลูกป่าชุมชน ” ริมคลองเปรม ประชากร เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมใน การบำรุงรักษาดูแล และใช้ประโยชน์จากดอกผล ร่วมกัน ( เช่น มะกรูด ข่า ตะไคร้ ตะลิงปลิง ชะอม มะตาด )

36 แผนปฏิบัติการด้านการ แก้ไขปัญหาความยากจนในชุมชน ส่งเสริมการออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย ตามโครงการบ้านมั่นคง ส่งเสริมอาชีพการทำเทียนหอม จัดตั้งมินิสปาในชุมชน


ดาวน์โหลด ppt อาณาเขต ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 15.5 ไร่ ทิศเหนือจรดคลอง บางเขน ทิศใต้จรดถนนงาม วงศ์วาน ทิศตะวันออกจรดคลอง เปรมประชากร ทิศตะวันตกจรดติดที่ดิน เอกชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google