งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
บ้านแฝก หมู่ที่ 6, 12 ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

2 ประวัติหมู่บ้าน บ้านแฝกตั่งขึ้นมาเมื่อประมาณ ปีมาแล้วโดยมีพ่อเมืองเนตร พ่อเมืองนนท์ พ่อเมืองฮาม พ่อคำป้อง พ่อทิพย์บรรแสง ซึ่งอพยพมาจากเมืองร้อยเอ็ด และเมืองอุบลราชธานี เป็นผู้ตั้งหมู่บ้านขึ้น ต่อมาพ่อเมืองปากซึ่งอาศัยอยู่บ้านสีดาก็ย้ายมาอยู่ด้วย และได้รับการยกย่องให้เป็นตาแสงบ้านและตั้งชื่อว่า “บ้านแฝก” ขึ้นกับตำบลหนองซอน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ประมาณพ.ศ ได้ย้ายมาขึ้นกับอำเภอเชียงยืน และต่อมาเมื่อปี พ.ศ ได้ขึ้นกับตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ต่อมาทางราชการได้แบ่งการปกครองออกเป็น 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ 6 และหมู่ 12 จนถึงปัจจุบันนี้

3 ข้อมูลพื้นฐานระดับ หมู่บ้านแฝก หมู่ 6
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายประมูล พันเทศ อายุ 43 ปี มีประชากรทั้งหมด คน หญิง คน ชาย คน พื้นที่ทำกิน ไร่ จำนวนครัวเรือน 94 หลังคา ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้านแฝก หมู่ 12 ปี 2540 ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายสุเทพ ชนะการี อายุ 45 ปี พื้นที่ทั้งหมด ไร่ เกษตร ไร่ จำนวนหลังคาเรือน หลังคา จำนวนประชากร คน ชาย คน หญิง คน

4 ประวัติหมอสูท หมอสู่บ้านแฝกมีอยู่หนึ่งท่าน ท่านได้เริ่มสู่ขวัญทุกอย่างที่เป็นการสู่ขวัญที่หมู่บ้านทุกบ้านจะต้องมีเพื่อจะเป็นการสู่ขวัญในประเพณีต่าง ๆ ที่แต่ละหมู่บ้านจะต้องทำ เช่น สู่ขวัญขึ้นบ้านใหม่ สู่ขวัญคู่เจ้าบ่าวสาว สู่ขวัญพระที่ได้รับพัสยศหรือได้รับปริญญา และสู่ขวัญเณรที่เข้ามาบวชใหม่และจะมีหนึ่งท่านที่เป็นหมอสู่ที่บ้านแฝก คือ พ่อใหญ่ สำฤทธิ์ โกเมน อายุ 72 ปี บ้านเลขที่ 246 หมู่ 12 บ้านแฝก ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ท่านเริ่มเป็นหมอสู่ตั้งแต่ท่านอายุ 60 ปี

5 สภาพที่ตั้งของชุมชน บ้านแฝก หมู่ 6, 12 เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนที่ลักษณะที่ราบลุ่ม มีพื้นที่ประมาณ ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับชุมชนอื่น ดังนี้ ทิศเหนือ ติดกับบ้านสีดา ตำบลโพนทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ทิศใต้ ติดกับบ้านหนองไม้ต้าย ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน ทิศตะวันออก ติดกับบ้านน้อย ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน ทิศตะวันตก ติดกับบ้านค้อ ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน

6 สภาพทางสังคม ชาวบ้านมีความเชื่อต่อระบบราชการแบบเก่ามีทัศนคติต่อระบบราชการแบบเจ้าขุนมูลนาย ให้การเคารพเจ้าหน้าที่ นับถือคนเฒ่า คนแก่ นอกจากนี้ชาวบ้านยังถือปฏิบัติต่องานบุญ วัดบ้านแฝกมี 1 วัด มีพระภิกษุจำพรรษา 10 รูป ลักษณะของครอบครัวส่วนใหญ่เป็นครอบครัวขยายอยู่กันตั้งแต่ คน ขึ้นไป และมีโรงเรียนอยู่ 1 แห่ง ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนบ้านแฝกสำราญ มีถึง ม.3 รวมนักเรียนทั้งสิ้น คน โดยภาพรวมแล้วเป็นชุมชนที่มีที่อยู่อาศัยที่มั่งคงมีบ้านเป็นของตนเอง

7 สถานีอนามัยบ้านแฝก โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ

8 สภาพทางเศรษฐกิจ บ้านแฝกก็จะมีกลุ่มสตรีทอเสื่อกก ที่เป็นการทำผลิตภัณฑ์ ที่เสนอขายและเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน และก็มีกลุ่มออมทรัพย์ มีเงินออม 24,588 บาท และก็มีอาชีพหลักของหมู่บ้านคือ ทำนา

9 สภาพศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี
ชาวบ้านแฝกมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาทุกครอบครัว มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจและศูนย์กลางในการประกอบพิธีกรรมร่วมกัน ดังนี้ เดือนมกราคม บุญขึ้นปีใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ บุญข้าวจี่ เดือนมีนาคม บุญมหาชาติ เดือนเมษายน บุญสงกรานต์ เดือนพฤษภาคม บุญบั้งไฟ เดือนมิถุนายน บุญเบิกบ้าน เดือนกรกฎาคม บุญเข้าพรรษา เดือนสิงหาคม บุญข้าวประดับดิน เดือนกันยายน บุญข้าวกระยาสารท เดือนตุลาคม บุญออกพรรษา ตักบาตรเทโว เดือนพฤศิจกายน ลอยกระทง บุญกฐิน

10 กลุ่มสตรีทอเสื่อกก

11 ประวัติและการบริหารจัดการ
การร่วมกลุ่มเป้แบบธรรมชาติ ต่อมา นายกริช กงเพชร สส.มหาสารคาม ได้นำโครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ออกมาช่วยกลุ่มสตรีภายในตำบลดอนเงิน โดยมีการสอนด้านการทอ การออกแบบ การย้อมสี การเย็บ ศูนย์การศึกษานอกดรงเรียนอำเภอเชียงยืนได้สนับสนุนครูในการสอนการย้อมสี การเย็บเสื่อพับ สำนักงานพัฒนาชุมชนให้ความรู้ด้านการรวมกลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่ม และนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้ความรู้เรื่องการบริหารกลุ่ม

12 ลายเสื่อกกที่ทำ ราคา 130 บ. ลายหมากจับ ราคา 100 บ. ลายธรรมดา

13 ราคา 130 บ. ลายหมากฮอส ราคา 160 บ. ลายมัดหมี่

14 การใช้ / ประโยชน์ 1. ใช้เป็นที่นั่ง 2. นอน 3. ที่รองจาน 4. รองแก้ว
1. ใช้เป็นที่นั่ง 2. นอน 3. ที่รองจาน 4. รองแก้ว 5. กระติบข้าว 6. หมวก

15 ราคา 40. บ. ที่รองจาน ราคา 160. บ. ที่รองนั่ง

16 ราคา 100. บ. ที่นอน ราคา 160. บ. เสื่อพับ

17 สถานที่จำหน่าย จังหวัดมหาสารคาม
ที่อยู่ หมู่ที่ 6, 12 บ้านแฝก ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ติดต่อ นางบำเพ็ญ นิลแสง โทร

18 ขอบคุณค่ะที่ทนรับฟัง
โอกาสหน้าเจอกันใหม่


ดาวน์โหลด ppt ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google