งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระยอง นายสมชัย ฉายศรีศิริ นายปรพล เจริญพงษ์ นายสมหมาย เอี่ยมมงคลสกุล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระยอง นายสมชัย ฉายศรีศิริ นายปรพล เจริญพงษ์ นายสมหมาย เอี่ยมมงคลสกุล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระยอง นายสมชัย ฉายศรีศิริ นายปรพล เจริญพงษ์ นายสมหมาย เอี่ยมมงคลสกุล
นายปรพล เจริญพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ นายสมหมาย เอี่ยมมงคลสกุล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง นายสมชัย ฉายศรีศิริ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ระยอง นายปรีชา บุตรกะวี หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นางชไมพร ธงทองทิพย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1)
ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (0/0) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ - ลูกจ้างประจำ 4 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ 4 พนักงานราชการ 2 ลูกจ้างประจำ - กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ 3 ลูกจ้างประจำ 4 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 4 3 พนักงานราชการ 1 ลูกจ้างประจำ - อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 14 13 พนักงานราชการ 6 ลูกจ้างประจำ 8 รวม 28 27 อัตราว่าง นายช่างโยธาชำนาญงาน มาช่วยราชการ . ถูกยืมตัว - ลาเรียน

3 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 1037 2111 3015 4175 5238 6390 1.1 งานสารบรรณ 1015 2036 2901 4010 5033 6125 (1) รับหนังสือ (เรื่อง/เล่ม) 278 549 787 1089 1342 1655 (2) ส่งหนังสือ (เรื่อง) 102 214 282 387 493 621 (3) พิมพ์หนังสือ (เรื่อง) 250 500 775 1060 1360 1560 (4) จัดเก็บ (เรื่อง) 380 763 1042 1449 1808 2249 (5) ส่ง (เรื่อง) 5 10 15 25 30 40 1.2 การเงิน & บัญชี 16 65 92 136 165 221 (1) ฎีกาเบิก (เรื่อง) 41 61 91 107 146 (2) เงินส่งคลัง (ครั้ง) 6 24 31 45 58 75 (3) งบประมาณ (ครั้ง) - 1.3 พัสดุ 22 29 44 (1) จัดซื้อ (ครั้ง) 2 7 9 13 14 (2) จัดจ้าง (ครั้ง) 4 12 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ (ครั้ง) 11 17 18

4 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2 ผังเมืองรวม (ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง) - ผัง 3 ผังเมืองรวม (ร่วมกับท้องถิ่น) 2 ผัง 3.1 ผังเมืองรวมเมืองระยอง (ปป.4) ขั้นตอน 1-4 ข.2 ข.3 ข.4 3.2 ผังเมืองรวมชุมชนปากน้ำประแส 4 ผังชุมชนโดยการมีส่วนร่วม 4 ผัง ข.1 ข.2 ข.3 ข.4 ข.5 4.1 อบต.น้ำเป็น ขั้นตอน 1-5 4.2 อบต.ชำฆ้อ 4.3 อบต.ห้วยทับมอญ 4.4 อบต.เขาน้อย

5 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 870 รายการ 80 160 220 290 360 430 500 580 650 720 790 870 203 425 546 742 936 1120 6.1 กรรมการ (คณะ) 10 20 27 46 58 74 6.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 5 15 19 24 6.3 สำรวจ (งาน) - 9 11 6.4 ออกแบบเขียน/ตรวจแบบ (งาน) 1 2 4 23 6.5 ประมาณราคา (งาน) 7 12 6.6 ทดสอบวัสดุ (ตัวอย่าง) 184 390 474 631 768 881 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง (งาน) 13 18 21 6.8 ตรวจการจ้าง (งาน) 8 25 6.9 งานกำกับตามกฎหมาย (งาน) 43 งานบริการด้านผังเมือง 600 50 100 150 200 250 300 350 400 450 550 52 132 447 385 415 525 7.1 กรรมการ (คณะ) 22 7.2ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 42 87 90 145 165 7.3 ให้บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ ฯลฯ(เรื่อง/แปลง) 12/150 23/650 200/1050 215/1435 225/2035 300/2200

6 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 8 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 8.1 สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อ พัฒนาพื้นที่ (75 จังหวัด) 100 % 50% - 100% 9 การตรวจสอบอาคารราชการ 75 หลัง 50 75 35 10 ตรวจและออกใบอนุญาตโรงมหรสพ 7 หลัง 5 2 11 ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ 2 ครั้ง 1

7 Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1. 2. ปีงบประมาณ 2555 โครงการก่อสร้างถนนสายพลงตาเอี่ยม - หนองหอย หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 7 ตำบลพลงตาเอี่ยม เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 ตำบล ชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองวังหว้าแทนสะพานไม้ หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 2 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 100% - 9.15% 4.00 ลบ. 1.98 ลบ 13.5% 17% 60% 62%

8 Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1. 2. ปีงบประมาณ 2556 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองหวาย หมู่ที่ 12 ตำบลกระแสบน อำภอแกลง จังหวัดระยอง โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายบ้านสี่แยกพัฒนา บ้านคลองยาง อำเภอเขาชะเมา จังวัดระยอง 100% - 3.20 ลบ. 7.50 2 สนง. เป็นหน่วยงานสนับสนุน โครงการ งบประมาณรวม ,694,200 บาท

9 Agenda ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน 2 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 110 หลัง 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 100 - 10 20 3 ตรวจสอบสถานบริการ 50 4 8 12 16 24 28 32 40 44 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 5 หน่วยเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”

10 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวมงบบุคลากรและงบอุดหนุน) 1.6349 ลบ. 20 % 50 % 75% 100% 3.73% 1.1 งบดำเนินงาน 20% 50% 16.67% 22.53% 33.70% 50.28% 53.56% 1.2 งบลงทุน 0.1740

11 สถานภาพผังเมืองในพื้นที่ กฎกระทรวงผังเมืองรวม
วันหมดอายุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 จังหวัดระยอง เมืองแกลง 11 ต.ค. 51 ชุมชนตะพง 29 มิ.ย. 52 บริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชนมาบตาพุด 11 พ.ค. 53 เมืองระยอง 2 ก.ค. 56 ชุมชนบ้านเพ 10 พ.ย. 59 ชุมชนบ้านค่าย-มาบข่า 23 ก.ค. 60 ชุมชนทุ่งควายกิน-กองดิน 29 พ.ค.60 อำเภอปลวกแดง ชุมชนสำนักท้อน ชุมชนปากน้ำประแส ผังชุมชน อบต.น้ำเป็น ผังชุมชน อบต.ชำฆ้อ ผังชุมชน อบต.ห้วยทับมอญ ผังชุมชน อบต.เขาน้อย 49-53 (1-17) 56 (20-24) 54 (18-19) 56 50 51 52 53 54 55 50 51 52 53 56 54-55 55-56 52 53-54 55 55-56 54 ขยายอายุอีก 5 ปี ประกาศบังคับใช้ เมื่อวันที่ 24 ก.ค.55 ประกาศบังคับใช้ เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 55 56 52-53 54-55 51-52 56 52-55 51-52 55-56 52-54 56 56 56 56


ดาวน์โหลด ppt ระยอง นายสมชัย ฉายศรีศิริ นายปรพล เจริญพงษ์ นายสมหมาย เอี่ยมมงคลสกุล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google