งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายอธิปัตย์ พ่วง ลาภ โยธาธิการและผัง เมืองจังหวัด นายอนุชา เจริญพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นายจรัส สุด จันทร์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นายพศิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายอธิปัตย์ พ่วง ลาภ โยธาธิการและผัง เมืองจังหวัด นายอนุชา เจริญพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นายจรัส สุด จันทร์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นายพศิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายอธิปัตย์ พ่วง ลาภ โยธาธิการและผัง เมืองจังหวัด นายอนุชา เจริญพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นายจรัส สุด จันทร์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นายพศิน นนตะ พันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริหาร ทั่วไป นายพงศกร กัลยา นุกูล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผัง เมือง

2 อัตร า บรร จุ ข้าราชการ 11 พนักงาน ราชการ 55 ลูกจ้างประ จำ 55 รวม 21 อัตราว่าง - มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว นางกนกชล ทองเรือง ช่วยราชการ สนง. ยผจ. อุบลราชธานี ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ข้าราชการ 33 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้างประ จำ 44 กลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ ข้าราชการ 33 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้างประ จำ -- กลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง ข้าราชการ 11 พนักงาน ราชการ 22 ลูกจ้างประ จำ -- ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 33 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้างประ จำ 11 โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด (1/1) ผู้ช่วยโยธาธิการและผัง เมืองจังหวัด (0/0) สระแก้ว

3 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 15,25 5 8401,79 7 2,49 1 3,25 1 3,93 7 4,82 5 11,3 64 12,1 07 12,9 43 13,7 35 14,4 37 15,2 55 7571,55 2 2,08 1 1.1 งานสารบรรณ 7211,46 8 1,95 5 (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) 264532704 (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) 96201272 (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) 96201272 (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) 264532704 (5) ส่ง E-mail ( เรื่อง ) 123 1.2 การเงิน & บัญชี 185592 (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) 102847 (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) -12 (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) 82643 1.3 พัสดุ 182934 (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) 152125 (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) 389 (3) จัดทำทะเบียน พัสดุ ( ครั้ง ) --- สระแก้ว

4 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 4 ผังเมืองชุมชน เทศบาล 3 ผัง ข.1-5 ข 1 ข 2 ข 3 ข 4 ข 5 4.1 เทศบาลตำบล บ้านใหม่ หนองไทร ข 1 4.2 เทศบาลตำบล ป่าไร่ ข 1 4.3 เทศบาลตำบล ตาพระยา ข 1 2 ผังเมืองรวม ( ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง ) - ผัง 3 ผังเมืองรวม ( ร่วมกับท้องถิ่น ) - ผัง สระแก้ว

5 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 5 งานด้านช่างที่ ให้บริการ 1,12 8 ครั้ง 94188282 376 4705646587528469401,03 4 1,12 8 96192279 5.1 กรรมการ ( คณะ ) 143250 5.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 244464 5.3 สำรวจ ( งาน ) 235 5.4 ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) 235 5.5 ประมาณราคา ( งาน ) 268 5.6 ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) 4712 5.7 ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) 224260 5.8 ตรวจการจ้าง ( งาน ) 255447 5.9 งานกำกับตาม กฎหมาย ( งาน ) 111 6 งานบริการด้านผัง เมือง 16814284256708498112126140156168 254654 6.1 กรรมการ ( คณะ ) --- 6.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 231544 6.3 ให้บริการตรวจสอบ การใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ ฯลฯ ( เรื่อง ) 2610 สระแก้ว

6 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 7 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 7.1 สนับสนุนการจัด รูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 75 จังหวัด 100 % 50%100 % --- 8 การตรวจสอบอาคาร ราชการ - อาคา ร ------------ --- - -------- 9 ตรวจและออกใบอนุญาต โรงมหรสพ ------------- ------------ 1010 ประชุมคณะกรรมการ อุทธรณ์ ------------- ------------

7 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตลาดโรงเกลือ 100 % 25%50%75%100% 50%80%90% 14.99 0 ลบ. 25%50%75%100% 34%75% 2 โครงการก่อสร้างอาคารตรวจการผ่านแดน และปรับปรุงช่องทางเดินพร้อมรั้วมาตรฐานบริเวณจุด ผ่านแดนบ้านเขาดิน 100 % 25%50%75%100% 40 % 45%50% 9.99 5 ลบ. 25%50%75%100% 25 % 20%40% 3 โครงการปรับปรุงช่องทางเดินเคาน์เตอร์ตรวจการผ่านแดน และภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณจุดผ่านแดน ถาวรบ้านคลองลึก โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน 4.1 งานอาคาร 100 % 25%50%75%100% 40 % 50%60% 8.290 ลบ. 25%50%75%100% 20 % 40% 4.2 งานทาง 100 % 25%50%75%100% 0% 35%45% 9.990 ลบ. 25%50%75%100% 0% 13%25%

8 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน 2 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท --- 3 ตรวจสอบสถานบริการ --- 4 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 12 ครั้ง 123 5 หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ” 12 ครั้ง 123 Agenda สระแก้ว

9 ที่งบประมาณ เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวมงบบุคลากร และงบอุดหนุน ) 1,610,000 บาท 1 %17 %23 %30 %37 %45 %55 %65 %72 %83 %93 %100 % 1.51 % 9.61 % 24% 1.1 งบดำเนินงาน 1,610,000 บาท 1 %17 %23 %30 %38 %48 %58 %65 %75 %85 %90 %100 % 1.51 % 9.61 % 24% 1.2 งบลงทุน - 1.3 งบรายจ่ายอื่น - สระแก้ว

10 ผังเมือง วัน หมดอา ยุ ป 123456789101112131415161718 ผังเมืองรวมจังหวัด สระแก้ว ผังเมืองรวมเมืองอรัญ ประเทศ 29 พ. ย. 48 ผังเมืองรวมชุมชน วัฒนานคร ผังเมืองชุมชนเทศบาล บ้านใหม่หนองไทร ผังเมืองชุมชนเทศบาล ป่าไร่ ผังเมืองชุมชนเทศบาล ตาพระยา 50 51 55 18 (1) 52 สระแก้ว 53 55 54 55 55 55

11


ดาวน์โหลด ppt นายอธิปัตย์ พ่วง ลาภ โยธาธิการและผัง เมืองจังหวัด นายอนุชา เจริญพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นายจรัส สุด จันทร์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นายพศิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google