งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์ประจำสาขาบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์ประจำสาขาบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์ประจำสาขาบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
ผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูปวิชาการบัญชี 1 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ นายปรีชา นะเป๋า อาจารย์ประจำสาขาบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

2 ปัญหาการวิจัย การเรียนการสอนวิชาการบัญชี 1 ที่ผ่านมาผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำเป็นจำนวนมากเนื่องจากผู้สอนใช้วิธีสอนโดยใช้ตำราเป็นหลัก และให้ทำแบบฝึกหัดหลังสอนผู้เรียนบางคนไม่มีโอกาสแก้ปัญหาด้วยตนเอง ไม่สามารถวิเคราะห์โจทย์จึงคัดลอกแบบฝึกหัดจากเพื่อนเพื่อให้ส่งผู้สอนได้ทันตามกำหนด ผู้เรียนจึงขาดทักษะในการจัดทำบัญชี ในการจัดการเรียนการสอนนั้นผู้สอนใช้วิธีสอนด้วยวิธีเดียวกันไม่เป็นการเหมาะสมเพราะผู้เรียนในชั้นมีตั้งแต่เรียนดีจนถึงเรียนอ่อน ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนเรียนสำเร็จรูปวิชาการบัญชี 1 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชี 1

3 วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปในวิชาการบัญชี 1 ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์การประเมิน 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป

4 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม บทเรียนสำเร็จรูป ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

5 ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 3 ห้องเรียน นักเรียน 75 คน ใช้กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 1 ห้องเรียน ห้อง สคธ.111 นักเรียน 33 คน

6 เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล
1. บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้า 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

7 การวิเคราะห์ข้อมูล 1. หาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปวิชาการบัญชี 1 (E1/E2) ตามเกณฑ์ 80/80 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาบัญชี 1 โดยหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test)

8 สรุปผลการวิจัย 1) ประสิทธภาพของบทเรียนสำเร็จรูป วิชาการบัญชี 1 ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 เป็น 80.33/80.90 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชี 1 ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 หลังการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปอยู่ในระดับมากที่สุด

9

10


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์ประจำสาขาบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google