งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน
ผลงานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้สื่อ E-book เรื่อง บัญชีเบื้องต้น 1 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน จัดทำโดย นางสาวนิษา แตงเอี่ยม สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน

2 ปัญหาการวิจัย จากการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ในปีการศึกษาที่ผ่านมานั้น สำหรับนักเรียน ระดับชั้นปวช. 1 นักเรียนไม่ชอบที่จะทำบัญชีเพราะมีเนื้อหามาก ยากที่จะเข้าใจ และยังต้องมีการฝึกตีตารางแบบฟอร์มต่างๆ อีกมากมาย จึงทำให้นักเรียนไม่สนใจ และไม่ตั้งใจเรียน ส่งผลถึงการเรียนที่ตกต่ำคะแนนไม่ดีเท่าที่ควรเพื่อให้นักเรียน มีความสนใจในการเรียนและทำบัญชีได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องหา วิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าว นั่นคือการนำสื่อการสอนมาประยุกต์และปรับให้เหมาะสม กับการสอนเพื่อให้นักเรียนสนใจการเรียนและจัดทำบัญชีได้ถูกต้อง ผู้สอนจึงจัดทำ สื่อการเรียนการสอนขึ้น คือ E-book เรื่องการบัญชีเบื้องต้น 1

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อการสอน E -book
เรื่อง การบัญชีเบื้องต้น 1 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนเรียน และหลังเรียน โดยใช้สื่อ E-book เรื่อง การบัญชี เบื้องต้น 1

4 ระเบียบวิธีวิจัย ประชากร : นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน จำนวน 490 คน กลุ่มตัวอย่าง : นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน ห้อง 1101 บ่าย จำนวน 47 คน ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย : 1. ตัวแปรต้น คือ สื่อการสอน E-book เรื่อง การบัญชีเบื้องต้น 1 2.ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย : 1. สื่อการสอน E-book เรื่อง การบัญชีเบื้องต้น 1 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 20 ข้อ

5 ประสิทธิภาพของ E-book
การวิเคราะห์ข้อมูล ตาราง ประสิทธิภาพของการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสอน E-book เรื่อง การบัญชีเบื้องต้น 1 คะแนน คะแนนระหว่างเรียน E1 คะแนนหลังเรียน E2 ประสิทธิภาพของ E-book คะแนนเต็ม 40 10 ค่าเฉลี่ย 32.148 8.702 80.37/87.02 ร้อยละของค่าเฉลี่ย 80.37 87.02 จากตารางวิเคราะห์ พบว่า ผลการหาประสิทธิภาพ E1 และ E2 ของสื่อการสอน E-book เรื่อง การบัญชีเบื้องต้น 1 สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 คะแนนแบบฝึกระหว่างเรียน เท่ากับ และคะแนนหลังเรียน เท่ากับ แสดงว่า สื่อการสอน E –book มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

6 การวิเคราะห์ข้อมูล (ต่อ)
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนด้วยสื่อการสอน E-book เรื่อง การบัญชีเบื้องต้น 1 คะแนนสอบ N SD. t Sig. ก่อนเรียน 47 5.51 1.932 24.485 .000 หลังเรียน 16.06 2.269 จากตารางวิเคราะห์ แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน นั่นหมายถึงนักเรียนที่เรียนโดยใช้สื่อ E-book เรื่องการบัญชีเบื้องต้น 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

7 สรุปผลการวิจัย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนเรียน และหลังการใช้สื่อ E-book เรื่อง การบัญชีเบื้องต้น 1 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้สื่อ E-book หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และค่า S.D. หลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียน แสดงว่าหลังจากเรียนโดยใช้สื่อ E-book นักเรียนมีคะแนนสูงขึ้น การที่ได้ผลการศึกษาเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากการเรียนโดยใช้สื่อ E-book ซึ่งเป็นสื่อการเรียนรู้แบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพสำหรับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จึงทำให้นักเรียนมีความสนใจที่จะเรียนด้วยสื่อชนิดนี้ อีกทั้งโดยใช้สื่อ E-book ใช้แทนคำบรรยายทำให้นักเรียนไม่เสียเวลาและเบื่อหน่ายการอ่านเนื้อหา เสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนให้มีความผ่อนคลายสามารถจดจำเนื้อหาได้ดีกว่าและนักเรียนที่เรียนโดยใช้สื่อ E-book มีการตรวจสอบความรู้อยู่เสมอจากการทำแบบทดสอบท้ายกิจกรรม ซึ่งจัดเป็นแบบทดสอบย่อย เพื่อหาข้อบกพร่องของตนเองและเรียนรู้ที่จะแก้ไขข้อบกพร่องนั้น ช่วยให้นักเรียนสามารถทบทวนความรู้เดิมก่อนไปเรียนเนื้อหา


ดาวน์โหลด ppt สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google