งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่องวิจัย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในงานอาชีพเรื่อง Present Simple.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่องวิจัย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในงานอาชีพเรื่อง Present Simple."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่องวิจัย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในงานอาชีพเรื่อง Present Simple Tense สำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ห้องชกบ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ชื่อผู้วิจัย ธนัชชา ทองมิตร สถาบันที่สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

2 ปัญหาการวิจัย จากการที่ผู้วิจัยเป็นครูผู้สอน พบว่านักศึกษาขาดทักษะการใช้ประโยคโครงสร้างของ present Simple Tense ผู้วิจัยจึงใช้แบบฝึกวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพเรื่อง present Simple Tense เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ของนักศึกษาให้สูงขึ้น

3 วัตถุประสงค์การวิจัย
วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพเรื่อง Present Simple Tense สำหรับนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3

4 ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์การทำแบบทดสอบของกลุ่มตัวอย่างก่อน-หลัง
การทดสอบ N X S.D ∑D T-test ก่อนเรียน 39 17.69 4.13 288 2.55 22.11 หลังเรียน 25.02 4.96

5 สรุปผลการวิจัย 84.23/83.42 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกการใช้ Present Simple Tense เท่ากับ 84.23/ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การใช้แบบฝึกการใช้ Present Simple Tense ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ก่อน และหลังการเรียนมี ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ ระดับ .01 โดยค่าเฉลี่ยของคะแนน ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนจะสูงกว่าค่าเฉลี่ย ของคะแนนก่อนการเรียนโดยใช้แบบฝึก

6 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 1
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย นักศึกษานำทักษะโครงสร้างของPresent Simple Tense ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง เป็นแนวทางในการพัฒนาแบบฝึกวิชาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใช้ ไวยากรณ์ในเรื่องอื่น ๆต่อไป

7 Thank you


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่องวิจัย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในงานอาชีพเรื่อง Present Simple.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google