งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่
วิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ในรายวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 โดยใช้แบบฝึกเชิงสร้างสรรค์ประกอบ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 3 Ps ในการเรียนรู้ของผู้เรียน ระดับชั้น ปวช. 1/6 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 กรวิชญ์ แสนป้อ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย ผู้เรียนระดับชั้น ปวช. 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางด้านทักษะ การเขียนอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมาก ส่งผลให้ผู้เรียนไม่สามารถเลือกใช้ถ้อยคำภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งการที่ผู้เรียนขาดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ จึงทำให้ผู้เรียนขาดทักษะการปฏิบัติด้านการเขียน

3 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ของผู้เรียนระดับชั้น ปวช. 1/6 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปร ตัวแปรต้น ได้แก่ แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ประกอบ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 3 Ps ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารของ ผู้เรียน ระดับชั้น ปวช. 1/6 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1. จากการทำแบบฝึกเชิงสร้างสรรค์ สถิติที่ใช้โดยการหาค่าเฉลี่ย และร้อยละ 2. จากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ สถิติที่ใช้โดยการ หาค่าเฉลี่ย และร้อยละ

5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละจากการทำชุดฝึกเรื่องการใช้ภาษาไทย เพื่อการสื่อสาร จำนวน 5 ชุด ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1/ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนา พณิชยการ เชียงใหม่ จำนวน 16 คน ตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้ ประชากร (คน) คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 16 50 34.18 68.36 จากตารางที่ 1 พบว่าค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละจากการทำชุดฝึกเรื่องการใช้ภาษาไทย เพื่อการสื่อสารจำนวน 5 ชุด ได้ค่าเฉลี่ย หรือร้อยละ 68.36

6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1/6 ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ จำนวน 16 คน ตามเกณฑ์การให้คะแนนดังต่อไปนี้ ประชากร (คน) คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 16 12.75 79.68 จากตารางที่ 2 พบว่าค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละจากการทำแบบทดสอบวัดผล สัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้ค่าเฉลี่ย หรือร้อยละ 79.68

7 สรุปผลการวิจัย จากการทำวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร โดยใช้แบบฝึกเชิงสร้างสรรค์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 3 Ps ผลการวิจัยคือ ผู้เรียนทำชุดฝึกเรื่องการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร จำนวน 5 ชุด ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ หรือร้อยละ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแล้ว พบว่า ผู้เรียนทำคะแนนสูงสุดได้ 45 คะแนน คิดเป็นร้อยละ รองลงมาผู้เรียนทำคะแนนได้ 42 คะแนน คิดเป็นร้อยละ และผู้เรียนทำคะแนนได้น้อยที่สุด 25 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 50.00

8 สรุปผลการวิจัย ผู้เรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ หรือร้อยละ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแล้ว พบว่า ผู้เรียนทำคะแนนสูงสุดได้ 16 คะแนน คิดเป็นร้อยละ รองลงมา ผู้เรียนทำคะแนนได้ 15 คะแนน คิดเป็นร้อยละ และผู้เรียนทำคะแนนได้น้อยที่สุด 8 คะแนน คิดเป็นร้อยละ ดังนั้นการทำวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้จึงสามารถพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารของผู้เรียนระดับชั้น ปวช. 1/6 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ ได้เป็นอย่างดี

9 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา
ผู้เรียนเกิดทักษะการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชา ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ครูผู้สอนได้นวัตกรรมการเรียนการสอนประเภทสื่อการสอน โดยใช้แบบฝึกเชิงสร้างสรรค์ในการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่ผ่านการวิจัยทดลองใช้แล้ว เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนต่อไป

10 จบการนำเสนอ สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google