งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข
บทบาททีมสหวิชาชีพในบริการปฐมภูมิและ "ทีมหมอครอบครัว" สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย

2 คุณลักษณะหมอครอบครัว
หมอครอบครัว คือ บุคลากรสาธารณสุขที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรขึ้นไป ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับ ด้านสาธารณสุข ในพื้นที่ที่รับผิดชอบของ รพ.สต./ศมส./หรือหน่วยบริการปฐมภูมิทุกสังกัด โดยรับผิดชอบประชากรประมาณ 1,250 – 2,500 คนต่อหมอครอบครัว

3 บทบาทของหมอครอบครัว ผู้ให้บริการ ครู นักจัดการ
ผู้ประสานงาน / ผู้สนับสนุน นายประตู เฝ้าระวังปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้เป็นแบบอย่างที่ดี นักรณรงค์ / ผู้นำชุมชน ผู้เรียนรู้

4 บทบาทของแพทย์ในทีมหมอครอบครัว
เป็นแพทย์ผู้ให้บริการปฐมภูมิ เป็นครู ถ่ายทอดวิชาความรู้ทางการแพทย์และความรู้ทางเวชศาสตร์ครอบครัวแก่บุคลากรทุกสาขา เป็นผู้นำและที่ปรึกษาแก่ทีมงาน เป็นนักจัดการเครือข่ายปฐมภูมิระดับอำเภอ

5 บทบาทของพยาบาลวิชาชีพ
1. บทบาทของพยาบาลวิชาชีพในฐานะหมอครอบครัว ดูแลความเจ็บป่วยในครอบครัวที่รับผิดชอบ สนับสนุนพลังอำนาจครอบครัว ให้คำปรึกษา/แนะนำ ด้านสุขภาพ มีการประสานและปฏิบัติงานแบบเป็นหุ้นส่วน การพิทักษ์สิทธิ์ครอบครัวในความรับผิดชอบ ประสานงานการส่งต่อและติดตามผล

6 บทบาทของพยาบาลวิชาชีพ
2. บทบาทของพยาบาลวิชาชีพในฐานะ Case manager ระดับตำบล จัดการข้อมูลสุขภาพและสังคมที่เกี่ยวข้องทุกครอบครัว ช่วยเหลือ สนับสนุนหมอครอบครัวในเขตรับผิดชอบ และติดตาม ประเมินผล ประสานทีมสนับสนุนในระดับตำบล ประสานทีมสหวิชาชีพจากทีมระดับอำเภอ เข้าดูแลร่วมกับทีมระดับตำบล ประสานการให้คำปรึกษา/ส่งต่อกับทีมระดับอำเภอ

7 บทบาทของพยาบาลวิชาชีพ
3. บทบาทของพยาบาลวิชาชีพในฐานะทีมระดับอำเภอ มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอ ประสานงานช่วยเหลือ สนับสนุนกับทีมระดับตำบล บริหารจัดการธนาคารอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการทำงานในพื้นที่ ออกแบบระบบการจำหน่วยผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน

8 บทบาทนักกายภาพบำบัด การดูแลรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลันและระยะเรื้อรังในชุมชน งานออกชุมชน เพื่อรักษา ฟื้นฟูผู้ป่วยหรือผู้พิการ การคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว การส่งเสริมป้องกันปัญหาเกี่ยวกับโรคไม่ติดเชื้อ การอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครหรือจิตอาสาในชุมชน

9 บทบาทวิชาชีพจิตวิทยา
ให้คำปรึกษาแก่ประชาชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ ร่วมให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านจิตใจ แก่ผู้ป่วยที่มีปัญหา ทางด้านสุขภาพจิต เป็นผู้ประสานงานการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน เป็นที่ปรึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ทีมหมอครอบครัวและทีมสหวิชาชีพ ให้บริการการส่งเสริม ป้องกัน ส่งต่อบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพจิต ร่วมสร้างเครือข่ายการบริการสุขภาพจิตในชุมชน เป็นผู้รวบรวมและจัดระบบองค์ความรู้ มีการประชุมเพื่อทบทวนองค์ความรู้อย่างสม่ำเสมอ

10 บทบาทวิชาชีพเภสัชกรรม
พัฒนาระบบยาในหน่วยบริการปฐมภูมิ ได้แก่ งานบริหารเวชภัณฑ์ งานบริบาลเภสัชกรรม งานดูแลผู้ป่วยในระดับบุคคลและครอบครัวต่อเนื่อง ด้านเภสัชกรรม งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ งานส่งเสริมการพึ่งพาตนเองด้านสมุนไพรและสุขภาพ

11 บทบาทของทันตบุคลากร การจัดบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก
การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและการจัดบริการตามความจำเป็น การให้บริการทันตสุขภาพในระดับปฐมภูมิ การดูแลอย่างต่อเนื่องที่บ้าน

12 บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขในทีมหมอครอบครัว
ให้สุขศึกษาสำหรับเพื่อนบ้านและชุมชนอย่างใกล้ชิด มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาด้านสุขภาพของชุมชน ดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตามปฏิทินสุขภาพของชุมชนและตามกลุ่มวัย ให้ความร่วมมือกับเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพ ทีมหมอครอบครัว

13 บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขในทีมหมอครอบครัว
สื่อสารข้อมูลระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและท้องถิ่น สำรวจและจัดทำข้อมูลด้านสุขภาพร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ติดตาม รวบรามและรายงานผลการดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นแกนนำด้านสุขภาพ


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google