งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
โครงการพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุด้วยระบบการดูแลระยะยาว (Long Term Care) 1 กรกฎาคม 2558 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

2 เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุของจังหวัดนนทบุรี อย่างมีระบบ ต่อเนื่อง ภายใต้บริบทของสังคมเมืองนนทบุรี

3 การดูแลผู้สูงอายุของจังหวัดนนทบุรี
1.การคัดกรองสุขภาพ 2.สร้างระบบส่งต่อในการดูแล/รักษาผู้สูงอายุ 3.พัฒนาการมีส่วนร่วมของครอบครัว/อสม./ชุมชน

4 การคัดกรองสุขภาพ/โรค/ภาวะสูงอายุ
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด สุขภาวะตา สุขภาพช่องปาก สมรรถภาพสมอง ภาวะซึมเศร้า ข้อเข่าเสื่อม ภาวะหกล้ม ภาวะโภชนาการ ปัญหาการนอน การกลั้นปัสสาวะ การคัดกรองADL

5 สร้างระบบส่งต่อในการดูแล/รักษาผู้สูงอายุ
มี Ageing Manger ในการดูแลผู้สูงอายุ มีการจัดทำ Care Plan สำหรับผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองที่พบปัญหา มีระบบการดูแลผู้สูงอายุที่ครบวงจร จัดคลินิก/รับส่งต่อผู้สูงอายุ) มีระบบ Home Health Care อย่างมีคุณภาพ โดยทีมหมอครอบครัว มีการจัดบริการส่งเสริมป้องกันภาวะเสี่ยงของผู้สูงอายุในระดับตำบล โรงพยาบาล

6 3.พัฒนาการมีส่วนร่วมของครอบครัว/ผู้ดูแล/ชุมชน
มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ดูแล ในชุมชน ร่วมทีม Home Health Care กับบุคลากรสาธารณสุข จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยที่เอื้อและสอดคล้องต่อสังคมผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุมีกิจกรรมสำหรับสมาชิกต่อเนื่อง ท้องถิ่นมีการจัด Day Care หรือ Day Service ครอบครัว/ผู้ดูแล/ชุมชน

7 กิจกรรมตามโครงการ 1. คัดเลือกตำบล อำเภอละ 1 ตำบล เพื่อดำเนินการคัดกรอง (Geriatric syndromes) 2. อบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและครอบครัวผู้สูงอายุ ตำบลละ 20 คน 2 ครั้ง ในเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม 2558 3. คัดกรองGeriatric syndromes 50 ราย (กลุ่ม 2,3 ทุกคน,ที่เหลือกลุ่ม 1)

8 กรกฎาคม 2558 สิงหาคม 2558 อำเภอ เมือง ปากเกร็ด บางบัวทอง บางกรวย
บางใหญ่ ไทรน้อย ตำบล วันที่ 6(เช้า) 6(บ่าย) 7 (เช้า) 7(บ่าย) 10(เช้า) 10 (บ่าย) สิงหาคม 2558 อำเภอ เมือง ปากเกร็ด บางบัวทอง บางกรวย บางใหญ่ ไทรน้อย ตำบล วันที่ 21(เช้า) 21(บ่าย) 24(เช้า) 24(บ่าย) 25(เช้า)

9 กิจกรรมตามโครงการ 4. กรณีผลคัดกรอง “ผิดปกติ” ส่งต่อ รพช./รพศ เพื่อรับการรักษา 5. ทีมหมอครอบครัวดูแลผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุกลุ่ม 2 กลุ่ม 3 โดยการเยี่ยมบ้านดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ 6. รพช./รพศ.ดำเนินการให้เกิดคลินิกผู้สูงอายุ เพื่อรองรับการส่งต่อผู้สูงอายุในโรคที่พบบ่อยและกลุ่มอาการสูงอายุ (Geriatric syndromes) และจัดนิทรรศการความสำคัญของการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุของ โรงพยาบาล 7 แห่ง

10 กิจกรรมตามโครงการ 7. ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการจัด Day Care หรือ Day Service สำหรับรองรับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

11 (ขอบคุณค่ะ)


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google