งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎกระทรวง การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต ส่งเข้ามา นำเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 พฤษภาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎกระทรวง การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต ส่งเข้ามา นำเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 พฤษภาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎกระทรวง การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต ส่งเข้ามา นำเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 พฤษภาคม 2555

2 สรุปสาระสำคัญ ให้ยกเลิก
(1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ ) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ (2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ ) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1. ผู้ประสงค์จะขออนุญาตสั่งเข้ามา นำเข้ามา ผลิตหรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษาพร้อมเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุในแบบคำขอนั้น 2. กรณีประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา ก่อนใบอนุญาตจะหมดอายุ 3. กรณีประสงค์จะขอรับใบแทนใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 4. ใบอนุญาตสั่งเข้ามา นำเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
5. คำขอที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นคำขอที่ได้ยื่นตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม

5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎกระทรวง การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต ส่งเข้ามา นำเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 พฤษภาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google