งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยแบบและอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมพ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 10 สิงหาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยแบบและอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมพ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 10 สิงหาคม 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยแบบและอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมพ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 10 สิงหาคม 2553

2 สรุปสาระสำคัญ 1. ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยรูปแบบบัตร, ใบอนุญาต, อายุใบอนุญาต, แบบคำขอรับใบอนุญาต, คำขอต่ออายุ, คำขอเลื่อนระดับเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และตราสัญลักษณ์สภาวิศวกร พ.ศ. 2543

3 สรุปสาระสำคัญ 2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายข้อบังคับนี้ ใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามแบบใบอนุญาตและให้มีตัวอักษรสีแดงว่า “ใบแทน” ไว้ที่ด้านหน้าบนขวาของใบแทนใบอนุญาต

4 สรุปสาระสำคัญ 3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้มีอายุห้าปี นับแต่วันที่ สภาวิศวกรออกใบอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต 4. หากใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมยังไม่หมดอายุให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะหมดอายุตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต หรือตลอดชีพของผู้ได้รับใบอนุญาตแล้วแต่กรณี"

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยแบบและอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมพ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 10 สิงหาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google