งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการ ตรวจเอกสารข้อมูลประกอบการขึ้น ทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการ เกษตรรับผิดชอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการ ตรวจเอกสารข้อมูลประกอบการขึ้น ทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการ เกษตรรับผิดชอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการ ตรวจเอกสารข้อมูลประกอบการขึ้น ทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการ เกษตรรับผิดชอบ ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 กุมภาพันธ์ 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วัน ประกาศเป็นต้นไป  2. ให้ยกเลิกความในข้อ 6 แห่งระเบียบ กรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการตรวจ เอกสารข้อมูลประกอบการขึ้นทะเบียน วัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตร รับผิดชอบ พ. ศ. 2553 และให้ใช้ความ ต่อไปนี้แทน “ ข้อ 6 เอกสารตามข้อ 5 ยกเว้นเอกสารตามข้อ 4 ที่ทำขึ้นใน ต่างประเทศ ต้องมีคำรับรองลงลายมือชื่อ ของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูต ไทยหรือสถานกงสุลไทย ซึ่งประจำอยู่ใน ประเทศนั้นรับรองไว้ไม่เกินหกเดือนก่อน วันยื่นคำขอ ”

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการ ตรวจเอกสารข้อมูลประกอบการขึ้น ทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการ เกษตรรับผิดชอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google