งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4622 ( พ. ศ.2557) ออก ตามความในพระราชบัญญัติ มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4622 ( พ. ศ.2557) ออก ตามความในพระราชบัญญัติ มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4622 ( พ. ศ.2557) ออก ตามความในพระราชบัญญัติ มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ. ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีเคลือบ แอลคีด : เฉพาะด้านความ ปลอดภัย ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18 มิถุนายน 2557

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมเฉพาะสีเคลือบ แอลคีดในตัวทำละลายทั้งชนิดเงา (gloss) ชนิดกึ่งเงา (semi gloss) และชนิดด้าน (flat) ที่ใช้เป็นสีทับหน้า โดยมุ่งเน้นเฉพาะ ความปลอดภัยด้านปริมาณโลหะหนักที่เป็น พิษ รายละเอียดตามประกาศนี้  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจา นุเบกษาเป็นต้นไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ กำหนดให้ชนิด ส่วนประกอบ คุณลักษณะที่ ต้องการ การบรรจุ เครื่องหมายและฉลาก การ ชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน และการทดสอบ ให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4622 ( พ. ศ.2557) ออก ตามความในพระราชบัญญัติ มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google