งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน ว่าด้วยมาตรการป้องกัน แก้ไข และ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ได้รับการยกเว้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน ว่าด้วยมาตรการป้องกัน แก้ไข และ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ได้รับการยกเว้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน ว่าด้วยมาตรการป้องกัน แก้ไข และ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่า ด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อม พ. ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 ธันวาคม 2555

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการและวินิจฉัยชี้ ขาดเกี่ยวกับปัญหาการปฏิบัติตามระเบียบนี้  “ ผู้ขอรับใบอนุญาต ” หมายความว่า ผู้ขอรับ ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้อง จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อม  “ รายการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม ” หมายความ ว่า รายการผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินการจัดการด้าน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงสถาน ประกอบกิจการพลังงาน ตามประเภทแหล่ง พลังงานและเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า อาทิ ประเภทเชื้อเพลิงชีวมวล ( ประเภท เชื้อเพลิงแข็ง ) ประเภทเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ ประเภทพลังงาน ลม และให้หมายความรวมถึงประเภทแหล่ง พลังงาน และเทคโนโลยีอื่น ทั้งนี้ ตามที่ คณะกรรมการประกาศกำหนด

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงการ ดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย (1) การจัดทำรายการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม (2) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้ ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ (3) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  2. ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดทำและนำส่งรายการ ตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการขอรับ ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า พร้อมทั้งแสดงเอกสารและ หลักฐาน ( ถ้ามี ) ในรูปแบบสิ่งพิมพ์และแผ่นบันทึก ข้อมูล จำนวน 1 ชุด ต่อสำนักงาน  3. ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดส่งรายการตรวจสอบด้าน สิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้างทุก ๆ 3 เดือนนับแต่ วันที่เริ่มก่อสร้าง และในระยะดำเนินการทุก ๆ 6 เดือน นับแต่วันที่เริ่มประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน ว่าด้วยมาตรการป้องกัน แก้ไข และ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ได้รับการยกเว้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google