งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4413 (พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4413 (พ. ศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4413 (พ. ศ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4413 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การจัดการภาวะฉุกเฉิน-ข้อกำหนดสำหรับการสั่งการและการควบคุม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 มิถุนายน 2555

2 สรุปสาระสำคัญ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การจัดการภาวะฉุกเฉิน-ข้อกำหนดสำหรับการสั่งการและการควบคุม มาตรฐานเลขที่ มอก ไว้ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/กระบวนการคัดเลือก การจัดการภาวะฉุกเฉิน-ข้อกำหนดสำหรับการสั่งการและการควบคุม ให้ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก ไว้ ตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้

4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4413 (พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google