งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน เรื่อง การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำหรับผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน เรื่อง การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำหรับผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน เรื่อง การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำหรับผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อ ส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า พ. ศ. 2557 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 ธันวาคม 2557

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ 1. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 2. ให้ผู้รับใบอนุญาตรายงานข้อมูลการจำหน่าย ไฟฟ้า และนำส่งเงินเข้ากองทุน ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นเดือนที่มีการเรียกเก็บเงินค่า ไฟฟ้า 3. ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่รายงานข้อมูลการ จำหน่ายไฟฟ้า หรือไม่นำส่งเงินเข้ากองทุน หรือรายงานข้อมูลอันเป็นเท็จถือเป็นความผิด ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ พลังงาน พ. ศ. 2550

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. ให้ผู้รับใบอนุญาตนำส่งเงินเข้ากองทุน จากอัตราค่า ไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมสังคมและ ประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้าน ไฟฟ้า ในอัตรา 0.002 บาทต่อหน่วยจำหน่ายสุทธิ ในรอบ เดือนที่เรียกเก็บค่าไฟฟ้า  2. ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตรายงานข้อมูลการจำหน่าย ไฟฟ้าคลาดเคลื่อน ให้ทำการปรับปรุงรายงานข้อมูลการ จำหน่ายไฟฟ้าในรอบเดือนถัดไป พร้อมแสดงเหตุผล ประกอบ การรายงานข้อมูล  (1) รายงานข้อมูลผ่าน Web Portal  (2) การรายงานข้อมูลการจำหน่ายไฟฟ้ามายังสำนักงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานทางไปรษณีย์ มายัง ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการ กำกับกิจการพลังงาน การรับใบแจ้งการชำระเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า  (1) กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตรายงานข้อมูลการจำหน่ายไฟฟ้า ผ่าน Web Portal ตามข้อ 1(1) จะมีการส่ง E-mail แจ้งให้ ผู้รับใบอนุญาตทราบ และผู้รับใบอนุญาตสามารถพิมพ์ใบ แจ้งการชำระเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า จาก Web Portal ได้

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  (2) กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตรายงานมายังสำนักงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ตามข้อ 1(2) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จะจัดส่งใบ แจ้งการชำระเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้ผู้รับใบอนุญาต ผ่านทางไปรษณีย์ หรือทาง E-mail การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า  สามารถนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าได้ 3 วิธี  (1) นำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าผ่านธนาคารตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกำหนด  (2) นำส่งโดยการโอนเงิน ( จำนวนเงินต้องรวม ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารเรียกเก็บ ) และส่งสำเนา หลักฐานการโอนเงิน ชื่อ ที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงินมา ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ผ่านทาง E-mail หรือทางไปรษณีย์ และสำนักงานคณะกรรมการ กำกับกิจการพลังงาน  (3) นำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยสั่งจ่ายเป็น แคชเชียร์เช็คเท่านั้น

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน เรื่อง การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำหรับผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google