งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตาม พระราชบัญญัติประกันสังคมพ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา สำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตาม พระราชบัญญัติประกันสังคมพ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา สำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตาม พระราชบัญญัติประกันสังคมพ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา สำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณี ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่ เนื่องจากการทำงาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 4 มิถุนายน 2556

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอัน มิใช่เนื่องจากการทำงาน ลงวันที่ 9 กันยายน 2554  2. ให้ใช้ความดังต่อไปนี้เป็น ( ๔ ) ของข้อ ๘ หมวด ๓ แห่งประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทน ในกรณีประสบอันตราย  หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ลง วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๖

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สรุปสาระสำคัญ  “( ๔ ) การบำบัดทดแทนไตกรณีไตวายเรื้อรัง ยกเว้นกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะ สุดท้ายให้มีสิทธิได้รับบริการทางการแพทย์โดย การบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วย เครื่องไตเทียม (Hemodialysis) ด้วยวิธีการล้าง ช่องท้องด้วยน้ำยาอย่างถาวร (Chronic Peritoneal Dialysis) และด้วยวิธีการปลูกถ่าย ไต (Kidney Transplantation) ตาม หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราแนบท้ายประกาศ ฉบับนี้ ”  3. ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม พ. ศ. 2556 เป็นต้นไป  แนบท้าย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการ บริการทางการแพทย์โดยการบำบัดทดแทนไต 3

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  เป็นข้อมูลแจ้งเพื่อทราบ 4

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตาม พระราชบัญญัติประกันสังคมพ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา สำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google