งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 กุมภาพันธ์ 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 กุมภาพันธ์ 2558."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 กุมภาพันธ์ 2558

2 สรุปสาระสำคัญ 1. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 2. กำหนดมาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์ที่ใช้ในทาง ขณะเดินเครื่องอยู่กับที่ ต้องมีค่าระดับเสียงไม่เกินค่า ดังต่อไปนี้ (ก) 100 เดซิเบลเอ สำหรับรถยนต์ที่จดทะเบียนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2557 (ข) 99 เดซิเบลเอ สำหรับรถยนต์ที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 และน้ำหนักรถเปล่าเกินกว่า 2,200 กิโลกรัม (ค) 95 เดซิเบลเอ สำหรับรถยนต์ที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 และน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม 3. วิธีการตรวจวัดระดับเสียงของรถยนต์ให้เป็นไปตามภาคผนวกท้ายประกาศนี้

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1. ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดระดับเสียงของรถยนต์ ฉบับลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ และให้ใช้ประกาศนี้แทน 2. ในประกาศนี้ (1) “รถยนต์” หมายความว่า รถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (2) “ทาง” หมายความว่า ทางตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก 3. กําหนดมาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์ที่ใช้ในทาง ขณะที่เดินเครื่องยนต์อยู่กับที่ โดยไม่รวมเสียงแตรสัญญาณ ต้องมีค่าระดับเสียงไม่เกินค่า ดังต่อไปนี้ 100 เดซิเบลเอ สําหรับรถยนต์ที่จดทะเบียนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2557 99 เดซิเบลเอ สําหรับรถยนต์ที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 และน้ำหนักรถเปล่าเกินกว่า 2,200 กิโลกรัม (ค) 95 เดซิเบลเอ สำหรับรถยนต์ที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 และน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม 4. วิธีตรวจวัดระดับเสียงของรถยนต์ให้เป็นไปตามภาคผนวกท้ายประกาศนี้

4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 กุมภาพันธ์ 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google