งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดค่าประสิทธิภาพพลังงาน หน่วยงานทดสอบหาค่าประสิทธิภาพ พลังงาน มาตรฐานและวิธีการทดสอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดค่าประสิทธิภาพพลังงาน หน่วยงานทดสอบหาค่าประสิทธิภาพ พลังงาน มาตรฐานและวิธีการทดสอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดค่าประสิทธิภาพพลังงาน หน่วยงานทดสอบหาค่าประสิทธิภาพ พลังงาน มาตรฐานและวิธีการทดสอบ หาค่าประสิทธิภาพพลังงาน ของเครื่อง ทำน้ำอุ่นไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 พฤศจิกายน 2553

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ พลังงาน ไม่น้อยกว่าค่าที่กำหนดตามตาราง แนบ

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  การทดสอบหาค่าประสิทธิภาพพลังงานของเครื่อง ทำน้ำอุ่นไฟฟ้าให้ดำเนินการโดยหน่วยงานที่ได้รบ การรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อกำหนด ทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการ ทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐาน เลขที่ มอก. 17025 หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับ การแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ของเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า เฉพาะด้านความ ปลอดภัย มาตรฐานแลเขที่ มอก. 1693 ตาม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  มาตรฐานและวิธีการทดสอบหาค่าประสิทธิภาพ พลังงาน ของเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า ให้ดำเนินการ ตามมาตรฐาน และวิธีการทดสอบหาค่า ประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าที่มี ประสิทธิภาพสูง ที่กำหนดไว้ในท้ายประกาศนี้

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดค่าประสิทธิภาพพลังงาน หน่วยงานทดสอบหาค่าประสิทธิภาพ พลังงาน มาตรฐานและวิธีการทดสอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google