งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 แก้คำผิด ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 พฤษภาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 แก้คำผิด ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 พฤษภาคม 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 แก้คำผิด ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 พฤษภาคม 2557

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1) ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขเกี่ยวกับการแก้ไขใบอนุญาตประกอบ กิจการน้ำบาดาล พ. ศ. 2556 ซึ่งประกาศในราช กิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 130 ตอนพิเศษ 195 ง วันที่ 30 ธันวาคม 2556

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 1. หน้า 7 บรรทัดที่ 15 คำว่า “ จากเดิมไม่เกินกว่า ” ให้แก้เป็น “ จากเดิมที่เกินกว่า ” 2. เอกสารแนบท้าย หน้า 10 แบบการเขียนหรือ ประทับข้อความที่ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล บรรทัดที่ 2 จาก “ ตามข้อ 3 เป็น ” ให้แก้เป็น “ ตามข้อ 4 เป็น ”

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 แก้คำผิด ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 พฤษภาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google