งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 การวางแผนการตลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 การวางแผนการตลาด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 การวางแผนการตลาด
หัวข้อเนื้อหา 1. ความหมายของแผนการตลาด (Marketing plan) 2. องค์ประกอบของแผนการตลาด

2 ความหมายของแผนการตลาด
Kotler and Keller (2009, p. 787) อธิบายว่า แผนการตลาดเป็นการเขียนบทสรุปเอกสารของนักการตลาดเกี่ยวกับตลาด วิธีการวางแผนของกิจกรรมเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายทางการตลาด และกำหนดแนวทางในการใช้ความพยายามทางการตลาดร่วมกัน

3 องค์ประกอบของแผนการตลาด
Business Mission Statement Objectives Situation Or SWOT Analysis Implementation Evaluation Control Marketing Strategy Target Market Strategy Promotion Price Distribution Product

4 องค์ประกอบของแผนการตลาด (ต่อ)
1. การกำหนดพันธกิจ (Business Mission) เป็นภารกิจหลัก หรือสิ่งที่องค์การต้องการกระทำให้บรรลุความสำเร็จ 2. วัตถุประสงค์ (Objectives) เป็นเป้าหมายการดำเนินงานของ องค์การที่เฉพาะเจาะจงในเวลาที่กำหนด 3. การวิเคราะห์สถานการณ์หรือการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค (Situation or SWOT analysis)

5 โอกาส (Opportunities)
SWOT จุดแข็ง (Strengths) โอกาส (Opportunities) ต้นทุนการผลิต ทักษะทางการตลาด แหล่งเงินทุน ภาพลักษณ์ เทคโนโลยี สังคม ประชากรศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย คู่แข่งขัน ภายใน (Internal) ภายนอก (External) จุดอ่อน (Weakness) อุปสรรค (Threats)

6 องค์ประกอบของแผนการตลาด (ต่อ)
4. กลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing strategy) 5. การปฏิบัติงาน การประเมินผลและการควบคุม (Implementation, evaluation and control)


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 การวางแผนการตลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google