งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตลาดในธุรกิจยุคปัจจุบัน (Marketing in the Present Business)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตลาดในธุรกิจยุคปัจจุบัน (Marketing in the Present Business)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตลาดในธุรกิจยุคปัจจุบัน (Marketing in the Present Business)
ความหมายและความสำคัญของการตลาด (Definition and Importance of Marketing) แนวความคิดหลักทางการตลาด (The Core Concept of Marketing) การบริหารการตลาด (Marketing Management) แนวความคิดทางการตลาด (History of Marketing Concepts) การสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า (Building Customer Satisfaction) Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

2 การตลาดในธุรกิจยุคปัจจุบัน (Marketing in the Present Business)
ความหมายและความสำคัญของการตลาด (Definition and Importance of Marketing) ความหมายการตลาด (The Definition of Marketing) การตลาดคือ การทำหน้าที่ขององค์กรและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างสรรค์ การสื่อสาร และส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้า โดยทำการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อให้ได้รับประโยชน์ต่อองค์กรและผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ความสำคัญของการตลาด (The Importance of Marketing) ความสำคัญของการตลาดที่มีต่อองค์กรธุรกิจ (Marketing in Organization) ความสำคัญของการตลาดที่มีต่อสังคม (Marketing in Society) ความสำคัญของการตลาดที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ (Marketing in Economic) Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

3 การตลาดในธุรกิจยุคปัจจุบัน (Marketing in the Present Business)
ความหมายและความสำคัญของการตลาด (Definition and Importance of Marketing) หน้าที่การตลาด (Marketing Function) หน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาสินค้า (Merchandising Function) หน้าที่เกี่ยวกับการจัดจำหน่าย (Distributing Function) หน้าที่อำนวยความสะดวกและสนับสนุน (Facilitating Function) หน้าที่การเพิ่มอรรถประโยชน์จากหน้าที่ทางการตลาด (Utility from Marketing Function) Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

4 การตลาดในธุรกิจยุคปัจจุบัน (Marketing in the Present Business)
ความหมายและความสำคัญของการตลาด (Definition and Importance of Marketing) แนวทางการศึกษางานด้านการตลาด (The Study of Marketing) การศึกษาจากโภคภัณฑ์ (Commodity Approach) การศึกษาจากสถาบัน (Institutional Approach) การศึกษาจากหน้าที่ด้านการตลาด (Functional Approach) การศึกษาจากการบริหาร (Managerial Approach) การศึกษาจากสังคม (Social Approach) Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

5 การตลาดในธุรกิจยุคปัจจุบัน (Marketing in the Present Business)
แนวความคิดหลักทางการตลาด (The Core Concept of Marketing) ความจำเป็น ความต้องการ อุปสงค์ ผลิตภัณฑ์ คุณค่า/ต้นทุน ความพึงพอใจ แลกเปลี่ยน ทำการซื้อขาย ตลาด วิธีการตลาด นักการตลาด Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

6 การตลาดในธุรกิจยุคปัจจุบัน (Marketing in the Present Business)
แนวความคิดหลักทางการตลาด (The Core Concept of Marketing) การแลกเปลี่ยนในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ ตลาด ผู้บริโภค รัฐบาล ทรัพยากร คนกลาง เงิน ภาษี สินค้าและบริการ บริการ สินค้า บริการ/เงิน ตลาด ผู้ผลิต Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

7 การตลาดในธุรกิจยุคปัจจุบัน (Marketing in the Present Business)
การบริหารการตลาดเชิงธุรกิจทั่วไป (General Frameworks of Marketing in Business) การวิเคราะห์โอกาสและสิ่งแวดล้อมทางการตลาด การวิจัยตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งตลาด การออกแบบกลยุทธ์และการวางแผน โปรแกรมการตลาด การจัดองค์การ การปฏิบัติการ และการควบคุม สิ่งแวดล้อมมหภาค - ประชากรศาสตร์ - ภาวะเศรษฐกิจ - กายภาพ - เทคโนโลยี - การเมือง/กฎหมาย -สังคม/วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมจุลภาค - ผู้ขายปัจจัยการผลิต - คนกลางทางการตลาด - คู่แข่งขัน - กลุ่มสาธารณะชน - ลูกค้า การวิจัยตลาด และการแบ่งส่วนตลาด - ตลาดผู้บริโภค - ตลาดธุรกิจ - การสร้างความแตกต่าง ด้านผลิตภัณฑ์ บริการ บุคลากร และภาพลักษณ์ ส่วนประสมการตลาด - กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ - กลยุทธ์ราคา - กลยุทธ์การจัดจำหน่าย - กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด งบประมาณกิจกรรม โปรแกรมการปฏิบัติงาน ประเมินและควบคุม - การจัดองค์การ - วัตถุประสงค์ - หน้าที่รับผิดชอบ - การวัดผลงาน -ปรับปรุงการทำงาน Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

8 การตลาดในธุรกิจยุคปัจจุบัน (Marketing in the Present Business)
แนวความคิดทางการตลาด (History of Marketing Concepts) แนวความคิดมุ่งการตลาดเพื่อสังคม (The Societal Marketing Concept) แนวความคิดมุ่งการตลาด (The Marketing Concept) แนวความคิดมุ่งการขาย (The Selling Concept) แนวความคิดมุ่งผลิตภัณฑ์ (The Product Concept) แนวความคิดมุ่งการผลิต (The Production Concept) Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

9 การตลาดในธุรกิจยุคปัจจุบัน (Marketing in the Present Business)
แนวความคิดทางการตลาด (History of Marketing Concepts) ความแตกต่างระหว่างการตลาดและการขาย โรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์ การขายและการส่งเสริมการขาย กำไรภายใต้ปริมาณการขาย ตลาดเป้าหมาย ความต้องการลูกค้า การตลาดแบบประสานงานกัน กำไรภายใต้ความพึงพอใจลูกค้า แนวความคิดการขาย แนวความคิดการตลาด จุดเริ่มต้น จุดเน้น วิธีการ เป้าหมาย Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

10 ลูกค้าไม่มีคุณสมบัติที่จะซื้อ
การตลาดในธุรกิจยุคปัจจุบัน (Marketing in the Present Business) การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า: บริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management or CRM) การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงลูกค้า (Customer Development) ลูกค้าไม่มีคุณสมบัติที่จะซื้อ ลูกค้า มุ่งหวัง ลูกค้า สงสัยจะซื้อ ลูกค้า ซื้อครั้งแรก ลูกค้า ซื้อซ้ำ ตลาด ออกจากการเป็นลูกค้า ลูกค้า ที่ซื้อบ่อยๆ ลูกค้า ที่เป็นสมาชิก ลูกค้า ที่เป็นหุ้นส่วน Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

11 การตลาดในธุรกิจยุคปัจจุบัน (Marketing in the Present Business)
Q&A Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.


ดาวน์โหลด ppt การตลาดในธุรกิจยุคปัจจุบัน (Marketing in the Present Business)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google