งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดและการวางแผนการตลาดทางตรง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดและการวางแผนการตลาดทางตรง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดและการวางแผนการตลาดทางตรง
บทที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดและการวางแผนการตลาดทางตรง

2 การวิเคราะห์สถานการณ์ ทางการตลาด
การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด และกำหนดตลาดเป้าหมาย

3 การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจุลภาคหรือสภาพแวดล้อมภายใน วัตถุประสงค์ทางการตลาดของบริษัท กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด ทรัพยากรของบริษัท

4 การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมหภาค สภาพแวดล้อมทางประชากรศาสตร์ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเมืองและกฎหมาย การแข่งขัน เทคโนโลยี ผู้ให้บริการสนับสนุนการตลาดทางตรง

5 การแบ่งส่วนตลาดและกำหนดตลาดเป้าหมาย
หลักเกณฑ์การแบ่งส่วนตลาดผู้บริโภค หลักเกณฑ์การแบ่งส่วนตลาดธุรกิจและ ตลาดองค์กร

6 การแบ่งส่วนตลาดและกำหนดตลาดเป้าหมาย
การกำหนดตลาดเป้าหมาย การประเมินส่วนตลาด การเลือกส่วนตลาด

7 การแบ่งส่วนตลาดและกำหนดตลาดเป้าหมาย
รูปแบบการตลาดทางตรงตาม ตลาดเป้าหมายหรือกลุ่มเป้าหมาย การตลาดทางตรงแบบธุรกิจกับผู้บริโภค ( B to C) การตลาดทางตรงแบบธุรกิจกับธุรกิจ (B to B) การตลาดทางตรงแบบธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐบาล (B to G) การตลาดทางตรงแบบผู้บริโภคกับผู้บริโภค (C to C)

8 การแบ่งส่วนตลาดและกำหนดตลาดเป้าหมาย
การพัฒนาตลาดเป้าหมาย แนวโน้มการพัฒนาตลาดเป้าหมาย การจัดการตลาดเป้าหมายให้เป็นส่วนหนึ่งของ ระบบ การพัฒนาตลาดเป้าหมายสู่ผู้สนับสนุนกิจการ การใช้กลุ่มเป้าหมายเพื่อการขายร่วม การใช้กลุ่มเป้าหมายเพื่อการตลาดร่วม

9 การวางแผนการตลาดทางตรง
การกำหนดวัตถุประสงค์การตลาดทางตรง วัตถุประสงค์เชิงปริมาณ วัตถุประสงค์เชิงคุณภาพ การวางแผนจัดกลยุทธ์องค์ประกอบ การตลาดทางตรง การตลาดแบบเชื่อมโยง การตลาดแบบผสมผสาน

10 การประยุกต์ใช้การตลาดทางตรงกับการตลาดทั่วไป
การตลาดแบบเชื่อมโยง การตลาดทางตรง กลยุทธ์การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การตลาดทั่วไป การวิจัยทางการสื่อสาร การสื่อสารทางการตลาด การโฆษณาเพื่อการตอบกลับโดยตรง การโฆษณาทั่วไป กลยุทธ์การสร้างสรรค์ งานโฆษณา สื่อโฆษณา สื่อทางตรง สื่อมวลชน ผู้รับสาร การประยุกต์ใช้การตลาดทางตรงกับการตลาดทั่วไป

11 การตลาดแบบผสมผสาน สื่อโฆษณา สื่อมวลชน สื่อทางตรง ผู้รับสาร
การตลาดทางตรง การตลาดทั่วไป การวิจัยการสื่อสาร การสื่อสารทางการตลาด การโฆษณาแบบผสมผสาน กลยุทธ์การโฆษณา เพื่อการตอบกลับโดยตรง กลยุทธ์การโฆษณาทั่วไป สื่อโฆษณา สื่อมวลชน สื่อทางตรง ผู้รับสาร

12 จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดและการวางแผนการตลาดทางตรง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google