งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SWOT Analysis รัฐศาสตรบัณฑิต / รัฐศาสตรมหาบัณฑิต /MINI MASTER OF MANAEMENT. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) การบริหารงาน ยุติธรรมและสังคม หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SWOT Analysis รัฐศาสตรบัณฑิต / รัฐศาสตรมหาบัณฑิต /MINI MASTER OF MANAEMENT. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) การบริหารงาน ยุติธรรมและสังคม หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายท้องถิ่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SWOT Analysis รัฐศาสตรบัณฑิต / รัฐศาสตรมหาบัณฑิต /MINI MASTER OF MANAEMENT. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) การบริหารงาน ยุติธรรมและสังคม หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น  ดร. สุริยะ หินเมือง เก่า ชุดที่ 6

2 ปัญหา สาเหตุ ลบ วัตถุประสงค์ วิธีการ บว ก Why : SMART PRINCIPLE What When Who Where Whom How How much SMART PRINCIPLE SWOT Analysis 2

3 3 S O W T ปัจจัย ภายใน ปัจจัย ภายนอก Strengths : จุดแข็ง ความสามารถ และสถานการณ์ ภายในองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น / องค์กร / กลุ่มต่างๆ ที่เป็น บวกสามารถ นำมาใช้เป็น ประโยชน์ในการ ทำงานเพื่อให้ บรรลุ วัตถุประสงค์หรือ การดำเนินงานได้ เป็นอย่างดี คือ เป็นเรื่องดี ๆ พอดี แล้วก็ทำให้เด่น ขึ้น ชัดเจนขึ้น เช่น เป็นศูนย์ การศึกษา เป็น แหล่งท่องเที่ยว มี แม่น้ำไหลผ่าน เส้นทางคมนาคม สะดวก Weaknesses : จุดอ่อน สถานการณ์ ภายใน อปท./ องค์กร / กลุ่ม ต่างๆ ที่เป็นลบ หรือด้อย ความสามารถ ซึ่งไม่สามารถ นำมาใช้ ประโยชน์ในการ ทำงานเพื่อให้ บรรลุ วัตถุประสงค์ หรือการ ดำเนินงานทำได้ ไม่ดี คือ ไม่ได้ เรื่อง เปะปะ ปวกเปียก เป็น เรื่องแย่ๆ เช่น มี ปัญหา สิ่งแวดล้อม ขาด แคลนแรงงาน ขาดจิตสำนึก ขาดการ ประชาสัมพันธ์ ปัญหายาเสพติด

4 4 SWOT Analysis Opportunit ies : โอกาส ปัจจัยและ สถานการณ์ ภายนอกที่ เอื้ออำนวยให้ การทำงาน ของ อปท./ องค์กร / กลุ่ม ต่างๆ บรรลุ วัตถุประสงค์ หรือ สภาพแวดล้อม ภายนอกที่เป็น ประโยชน์เอื้อ ต่อการ ดำเนินงาน เช่น เป็นแหล่ง อาหารเลิศรส พัฒนาเป็น เมืองเกษตร อุตสาหกรรม ได้ ขนถ่าย สินค้าสะดวก ประชาชน ตื่นตัว.. Threats : อุปสรรค ปัจจัยและ สถานการณ์ ภายนอกที่ ขัดขวางการ ทำงานของ อปท./ องค์กร / กลุ่มต่างๆ ไม่ให้บรรลุ วัตถุประสงค์ หรือ สภาพแวดล้อม ภายนอกที่เป็น ปัญหา เช่น คุณภาพ สิ่งแวดล้อมไม่ ดี การบังคับใช้ กฎหมาย ขาด โครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค ไม่เพียงพอ ต้นทุนสูง TO S W STSO WTWO SO : จุดแข็งและมี โอกาส WO : จุดอ่อนและมี โอกาส WT : จุดอ่อนและมี อุปสรรคในการพัฒนา ST : จุดแข็งและมี อุปสรรคในการพัฒนา

5 5 SWOT Analysis ปัจจัยภายใน ปัจจัย ภายนอก SW O(SO) รุกไปข้างหน้า (WO) พัฒนา T(ST) สร้าง พันธมิตร (WT) ปรับเปลี่ยน ปัจจัย การวิเคราะห์ จุดแข็ง (strength) การวิเคราะห์ จุดอ่อน (weakness ) 1. คน (man) 2. เงิน (money) 3. วัสดุหรือวัตถุดิบ (material) 4. วิธีปฏิบัติงาน (method)

6 6 SWOT Analysis ปัจจัย โอกาส (opportuni ty) อุปสรรค (threat) 1. นโยบาย (policy) 2. เศรษฐกิจ (economic) 3. สภาพสังคม (social) 4. เทคโนโลยี (technology)


ดาวน์โหลด ppt SWOT Analysis รัฐศาสตรบัณฑิต / รัฐศาสตรมหาบัณฑิต /MINI MASTER OF MANAEMENT. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) การบริหารงาน ยุติธรรมและสังคม หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google