งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา หลักการตลาด บทที่ 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา หลักการตลาด บทที่ 3"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา หลักการตลาด บทที่ 3
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อ.จิรญา โพธิเวชเทวัญ

2 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมและระบบสารสนเทศทางการตลาด
สิ่งแวดล้อมทางการตลาด ความหมาย Armstrong and Kotler “เป็นสิ่งที่กระทำและมีพลังที่อยู่ภายนอก ซึ่งมีผลกระทบต่อความสามารถด้านการบริหารการตลาดในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเป้าหมายให้ประสบความสำเร็จ” Economic Glossary เป็นพลังจากดภายนอกที่มีผลกระทบทั้งทางตรงหรือทางอ้อมต่อกิจกรรมทั้งหลายขององค์การ ซึ่งเป็นการประเมินสิ่งแวดล้อมโดยรวม ได้แก่ การได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์ วัตถุดิบ เงิน และการพัฒนา สินค้าและบริการ สิ่งแวดล้อมทางการตลาดได้แก่ พลังด้าน การเมือง กม. เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี

3 ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมทางการตลาด
1.สิ่งแวดล้อมภายนอก 2.รูปแบบและระดับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางการตลาด 3.การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางการตลาด 4.สิ่งแวดล้อมทางการตลาดสามารถสร้างโอกาสและอุปสรรคให้แก่องค์กร 5.การศึกษา ติดตาม รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล จะช่วยให้บริษัทปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม

4 ประเภทของสิ่งแวดล้อมทางการตลาด
1.สิ่งแวดล้อมจุลภาค ได้แก่ บริษัท ผู้จำหน่ายปัจจัยการผลิต คนกลางทางการตลาด ลูกค้า คู่แข่ง สาธารณชน 2.สิ่งแวดล้อมมหาภาค ได้แก่ สิ่งแวดล้อมทางด้านประชากรศาสตร์ สิ่งแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางด้านเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมทางการเมืองและกฎหมาย สิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม

5 ระบบสารสนสนเทศทางการตลาด
ความหมาย Armstrong and Kotler “ระบบสารสนเทศทางการตลาดประกอบด้วย บุคคล อุปกรณ์ เพื่อประเมินข่าวสารที่ต้องการ พัฒนาข่าวสารและช่วยการตัดสินใจในการนำข่าวสารไปใช้ให้เกิดผลทางการปฏิบัติสำหรับลูกค้าและการตลาด” Kurtz “เป็นการวางแผน การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมการสำหรับผู้บริหารเกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องการอย่างต่อเนื่อง เพื่อการตัดสินใจที่เฉพาะเจาะจง และภายในขอบเขตความรับผิดชอบ”

6 ความสำคัญของระบบสารสนเทศทางการตลาด
1.ระบบสารสนเทศทางการตลาดช่วยให้ผู้บริหารกำหนดกลยุทธ์ ยุทธ์วิธี สำหรับการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 2.การมีสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง ทำให้บริษัทมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน 3.บริษัทสามารถกำหนดแผนการปฏิบัติการทางการตลาด และคาดหวังผลลัพธ์บนพื้นฐานของข้อมูลที่บริษัทมีอยู่ 4.บริษัทสามารถล่วงรู้สัญลักษณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดจากการรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่องได้ล่วงหน้า และหลีกเลี่ยงวิกฤตต่างๆ

7 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
1.การประเมินความจำเป้นของสารสนเทศ โดยการพิจารณาว่าสารสนเทศใดที่ต้องการ สารสนเทศบางประเภทสามารถหาได้จากสังคมออนไลน์ 2.การพัฒนาสารสนเทศทางการตลาด สามารถได้มาจาก ข้อมูลภายใน ข่าวกรองทางการตลาด และการวิจัยตลาด


ดาวน์โหลด ppt วิชา หลักการตลาด บทที่ 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google