งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค
C5 ส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค (Marketing Mix and CB) ส่วนประสมการตลาดผลิตภัณฑ์ (Marketing Mix for Product Marketing) ส่วนประสมการตลาดบริการ (Marketing Mix for Service Marketing) Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D. 13/04/60

2 ส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค (Marketing Mix and CB)
ส่วนประสมการตลาดผลิตภัณฑ์ (Marketing Mix for Product Marketing) สำหรับตลาดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ (Product Market) สินค้าสะดวกซื้อ สินค้าเลือกซื้อ สินค้าเจาะจงซื้อ สินค้าไม่แสวงซื้อ สินค้าวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบ สินค้าประเภททุนและอุปกรณ์ติดตั้ง สินค้าพัสดุต่างๆ Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D. 13/04/60

3 ส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค (Marketing Mix and CB)
ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix or 4 Ps) P1 = ผลิตภัณฑ์ P2 = ราคา P3 = ช่องทางจำหน่าย P4 = การส่งเสริมการตลาด มีผลิตภัณฑ์หลายชนิด คุณภาพ การออกแบบ รูปทรง รูปแบบ ตราสินค้า การบรรจุภัณฑ์ ขนาด การรับประกัน การับคืน รายการราคา การให้ส่วนลด ส่วนยอมให้ การชำระเงิน สินเชื่อ ช่องทาง การครอบคลุม การจัดสินค้า สถานที่ตั้ง สินค้าคงเหลือ โกดังเก็บสินค้า การขนส่ง การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การขายโดยพนักงาน การประชาสัมพันธ์ การให้ข่าว การตลาดทางตรง ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) ตลาดเป้าหมาย (Target Market) Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D. 13/04/60

4 ส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค (Marketing Mix and CB)
ส่วนประสมการตลาดผลิตภัณฑ์ (Marketing Mix for Product Marketing) กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product Strategy) มีผลิตภัณฑ์หลายชนิด คุณภาพ การออกแบบ รูปทรง/รูปแบบ ตราสินค้า การบรรจุภัณฑ์ ขนาด การรับประกัน การับคืนสินค้า Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D. 13/04/60

5 ส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค (Marketing Mix and CB)
ส่วนประสมการตลาดผลิตภัณฑ์ (Marketing Mix for Product Marketing) กลยุทธ์ราคา (Price Strategy) รายการราคา การให้ส่วนลด ส่วนยอมให้ การชำระเงิน Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D. 13/04/60

6 ส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค (Marketing Mix and CB)
ส่วนประสมการตลาดผลิตภัณฑ์ (Marketing Mix for Product Marketing) กลยุทธ์ช่องทางการตลาด (Place Strategy) ช่องทางการจำหน่าย การครอบคลุมช่องทาง การจัดหาสินค้า สถานที่ตั้งร้านค้า สินค้าคงเหลือ โกดังเก็บสินค้า การขนส่ง Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D. 13/04/60

7 ส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค (Marketing Mix and CB)
ส่วนประสมการตลาดผลิตภัณฑ์ (Marketing Mix for Product Marketing) กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy) การโฆษณา การขายโดยพนักงาน การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D. 13/04/60

8 ส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค (Marketing Mix and CB)
ส่วนประสมการตลาดบริการ (Marketing Mix for Services or 7 Ps) P1 = ผลิตภัณฑ์ P2 = ราคา P3 = ช่องทางฯ P4 = การส่งเสริมฯ P5 = บุคลากรบริการ P6 = กระบวนการบริการ P7 = สภาพแวดล้อมบริการ มีผลิตภัณฑ์หลายชนิด คุณภาพ การออกแบบ รูปทรง รูปแบบ ตราสินค้า การบรรจุภัณฑ์ ขนาด การรับประกัน การับคืน รายการราคา การให้ส่วนลด ส่วนยอมให้ การชำระเงิน สินเชื่อ ช่องทาง การครอบคลุม การจัดสินค้า สถานที่ตั้ง สินค้าคงเหลือ โกดังเก็บสินค้า การขนส่ง การโฆษณา ส่งเสริมการขาย การขายโดยพนักงาน ประชาสัมพันธ์ การให้ข่าว การตลาดทางตรง พนักงานบริการ การสรรหา การฝึกอบรม การจูงใจ การให้รางวัล การทำงานเป็นทีม การให้ความรู้แก่ลูกค้า การไหลเวียนงาน การจัดมาตรฐาน การจัดรูปแบบเฉพาะ ขั้นตอนบริการ การให้บริการที่ง่าย การมีส่วนร่วมของลูกค้า การออกแบบสถานที่ อุปกรณ์เครื่องใช้ ป้ายและสื่อต่างๆ การแต่งกายพนักงาน การตกแต่งภายใน คู่มือแค็ตตาล็อก รายงานผลบริการ ส่วนประสมการตลาดบริการ ตลาดเป้าหมาย 13/04/60 Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

9 ส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค (Marketing Mix and CB)
ส่วนประสมการตลาดบริการ (Marketing Mix for Service Marketing) กลยุทธ์บุคลากรบริการ (People Strategy) พนักงานบริการ การสรรหาพนักงานบริการ การฝึกอบรมพนักงานบริการ การจูงใจพนักงานบริการ การให้รางวัลพนักงานบริการ การทำงานเป็นทีม การให้ความรู้แก่ลูกค้า Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D. 13/04/60

10 ส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค (Marketing Mix and CB)
ส่วนประสมการตลาดบริการ (Marketing Mix for Service Marketing) กลยุทธ์กระบวนการบริการ (Process Strategy) การไหลเวียนงาน การจัดทำมาตรฐาน การจัดรูปแบบเฉพาะ ขั้นตอนบริการ การให้บริการที่ง่าย การมีส่วนร่วมของลูกค้า Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D. 13/04/60

11 ส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค (Marketing Mix and CB)
ส่วนประสมการตลาดบริการ (Marketing Mix for Service Marketing) กลยุทธ์สภาพแวดล้อมการบริการ (Physical Evident Strategy) การออกแบบสถานที่บริการ อุปกรณ์เครื่องใช้บริการ ป้ายและสื่อต่างๆ การแต่งกายพนักงาน การตกแต่งภายใน คู่มือ รายงานผลบริการ Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D. 13/04/60

12 ส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค
(Marketing Mix and CB) Q&A Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D. 13/04/60


ดาวน์โหลด ppt ส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google