งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร เพื่อยกระดับการ บริหารจัดการเชิงกล ยุทธ์และพัฒนาอัต ลักษณ์ผู้เรียนภาค บังคับ สู่ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน ๒๐ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร เพื่อยกระดับการ บริหารจัดการเชิงกล ยุทธ์และพัฒนาอัต ลักษณ์ผู้เรียนภาค บังคับ สู่ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน ๒๐ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร เพื่อยกระดับการ บริหารจัดการเชิงกล ยุทธ์และพัฒนาอัต ลักษณ์ผู้เรียนภาค บังคับ สู่ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน ๒๐ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

2 กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑

3

4 ๑. นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ ๒. สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้ ๓. ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ๔. สามารถก่อให้เกิดคุณค่าหรือประโยชน์ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ ๕. เป็นองค์กรชั้นเลิศ (Excellence Organization) ๖. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization)

5  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (Quality Assurance :QA)  การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management :SM)  การบริหารเชิงคุณภาพ (Quality System Management) โดยใช้รูปแบบ (Thailand Quality Award: TQA) กระบวนการบริหารที่สำคัญที่ใช้ บริหารจัดการโรงเรียน

6 ระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนา คุณภาพการศึกษาตาม กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ ศึกษา พ. ศ. ๒๕๕๓

7

8 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการประกัน คุณภาพภายใน กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา จัดระบบบริหารและสารสนเทศ ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของ สถานศึกษา จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมิน คุณภาพภายใน ให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

9 มาตรฐาน การศึกษา ขั้นพื้นฐาน ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการจัดการศึกษา ด้านคุณภาพการสร้าง สังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านอัตลักษณ์ของ สถานศึกษา ด้านมาตรการส่งเสริม การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษา ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา

10 ด้านคุณภาพผู้เรียน ๖ มาตรฐาน ๑.ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ๒.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง ประสงค์ ๓.ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย ตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง ต่อเนื่อง ๔.ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็น ระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา ได้ อย่างมีสติสมเหตุผล ๕.ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตาม หลักสูตร ๖.ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

11 ด้านการจัดการศึกษา ๖ มาตรฐาน ๗. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด ประสิทธิผล ๘. ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ๙. คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองปฏิบัติงาน ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผล ๑๐. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ๑๑. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและบริการที่ ส่งเสริมให้ผู้เรียน พัฒนาเต็มตามศักยภาพ ๑๒. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในของ สถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

12 ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๑ มาตรฐาน ๑๓.สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริมสนับสนุนให้ สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๑ มาตรฐาน ๑๔. การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตาม วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กำหนด ด้านมาตรการส่งเสริม ๑ มาตรฐาน ๑๕.การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนว ทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพที่สูงขึ้น

13 การวาง แผนพัฒนา ฯ Strategic Formulation การวาง แผนพัฒนา ฯ Strategic Formulation การปฏิบัติ ตามกลยุทธ์ Strategic Implementation การปฏิบัติ ตามกลยุทธ์ Strategic Implementation การควบคุม กลยุทธ์ Strategic Control  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์  ประเด็นกลยุทธ์  กลยุทธ์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  แนวทางการ พัฒนา  โครงการ / กิจกรรม  แผนปฏิบัติการ ประจำปี  การปรับแต่ง กระบวนงาน โครงสร้าง เทคโนโลยี คน  กำกับติดตาม และประเมินผล การดำเนินงาน  การรายงานผล การดำเนินงาน  การทบทวน สถานการณ์เพื่อ ปรับกลยุทธ์ Strategic Management Process กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์

14 คำถามกระบวนการวางแผน พัฒนาการจัดการศึกษา คำถามที่ ๑ วิธีการ / เครื่องมือ ผลลัพธ์ ปัจจุบันการ ดำเนินการของ องค์กรเป็น อย่างไร Where are we now ? วิเคราะห์ - สภาพแวดล้อม ภายนอก (C-PEST) - สภาพแวดล้อม ภายใน ( ๒ S ๔ M) - โอกาส (Opportunities ) - อุปสรรค (Threats) - จุดแข็ง (Strengths) - จุดอ่อน (Weaknesses)

15


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร เพื่อยกระดับการ บริหารจัดการเชิงกล ยุทธ์และพัฒนาอัต ลักษณ์ผู้เรียนภาค บังคับ สู่ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน ๒๐ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google