งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 สบช.. 2 เอกสารข้อมูล สถานการณ์ / ผลการ ดำเนินงานสบช. - สถานการณ์ - ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงานสบช. - GAP ( อดีต / ปัจจุบัน / อนาคต ) ความคิดเห็นผู้บริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 สบช.. 2 เอกสารข้อมูล สถานการณ์ / ผลการ ดำเนินงานสบช. - สถานการณ์ - ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงานสบช. - GAP ( อดีต / ปัจจุบัน / อนาคต ) ความคิดเห็นผู้บริหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 สบช.

2 2 เอกสารข้อมูล สถานการณ์ / ผลการ ดำเนินงานสบช. - สถานการณ์ - ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงานสบช. - GAP ( อดีต / ปัจจุบัน / อนาคต ) ความคิดเห็นผู้บริหาร / ผู้ ปฏิบัติ ในกระทรวงสาธารณสุข / อปท. ต่อทิศทาง การพัฒนางาน สบช.5 ปี /10 ปี ความคิดเห็นผู้บริหาร / ผู้ ปฏิบัติ ในกระทรวงสาธารณสุข / อปท. ต่อทิศทาง การพัฒนางาน สบช.5 ปี /10 ปี SWOT ( ร่าง ) ยุทธศาสตร์ / มาตรการสบช. ในช่วงระยะ 3 ปี / 5 ปี / 10 ปี ( ร่าง ) ยุทธศาสตร์ / มาตรการสบช. ในช่วงระยะ 3 ปี / 5 ปี / 10 ปี แผนงาน / โครงการ ที่มาร่างแผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรม ราชชนก ปี 2554-2558 ยุทธศาสตร์ / มาตรการ / แนวทาง ตัวชี้วัด / เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ สบช. ยุทธศาสตร์ / มาตรการ / แนวทาง ตัวชี้วัด / เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ สบช. นโยบายรายปีและ ล่วงหน้า 1 ปี วิเคราะห์ สังเคราะห์ สัมนาประชาพิจารณ์ประชุมเชิงปฏิบัติการ กลั่นกรอง ประชุมเชิงปฏิบัติการ

3 3 ขั้นตอนที่ 1 จัดตั้ง คณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (10 ปี ) และระยะปานกลาง (5 ปี ) จัดประชุมคณะทำงานเพื่อวาง แผนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สบช. ทบทวนข้อมูลสถานการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสบช. สรุปเป็น รูปเล่ม ประกอบด้วย หัวข้อดังนี้ สถานการณ์ปัจจัยที่มีผลต่อการ ดำเนินงานสบช. สถานการณ์และแนวโน้มปัญหา กำลังคนด้านสุขภาพ ทรัพยากรการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน การพัฒนาระบบบริหารงานความ คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาและการ ดำเนินงาน กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาสถาบันฯ เน้น กระบวนการมีส่วนร่วม

4 4 ขั้นตอนที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดม ความคิดเห็นจากเครือข่ายวิทยาลัยในสังกัด กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานใน สถาบัน / ตัวแทนท้องถิ่น วิเคราะห์ความจำเป็นทางยุทธศาสตร์  ความสำคัญ : ภารกิจ  ความเร่งด่วน : ปัญหา  ผลกระทบ : ลูกค้าหลัก กำหนดจุดยืนการพัฒนาสถาบันพระบรมราชชนกและทิศทางยุทธศาสตร์ (vision,mission,strategie issue,goal) กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาสถาบันฯ เน้น กระบวนการมีส่วนร่วม

5 5 KSF SN P S B - สำคัญ : ภารกิจ - เร่งด่วน : ปัญหา - ผลกระทบ : ลูกค้า VMSIGVMSIG จุดยืนการ พัฒนา ระบบวัด ผล KPI : Target Project - Strategy SWOT การประเมิน ศักยภาพ 2 1 3 4 5 6 6 SN SN น้อยมาก มากที่สุด ทิศทาง ยุทธศาสตร์

6 6 กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบัน พระบรมราชชนก ขั้นตอนที่ 3 ประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ ขององค์กร วิเคราะห์ SWOT องค์กร 1. จุดแข็งและจุดอ่อนด้านการบริหาร จัดการ, ด้านบุคลากร, ด้านวัสดุอุปกรณ์, หลักสูตร, เทคโนโลยี และด้านการเงิน งบประมาณ 2. โอกาสและอุปสรรค เน้น กระบวนการมีส่วนร่วม

7 7 จุดแข็ง จุดอ่อน ภัยคุกคาม SWOT ที่ผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์แล้วจากกระบวนการมีส่วนร่วม โอกาส ด้านวิชาการ 2 ข้อ ด้านบุคลากร 3 ข้อ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ หลักสูตร เทคโนโลยี 2 ข้อ ด้านการเงิน งบประมาณ 2 ข้อ จำนวน 9 ข้อ ด้านการบริหารจัดการ 6 ข้อ ด้านบุคลากร 4 ข้อ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ หลักสูตร เทคโนโลยี 4 ข้อ ด้านการเงิน งบประมาณ 2 ข้อ จำนวน 5 ข้อ รายละเอียดในเอกสารหมายเลข 2

8 8 ขั้นตอนที่ 4 นำผล SWOT ที่ได้จากขั้นตอน ที่ 3 มาวิเคราะห์ เพื่อกำหนด ( ร่าง ) ยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาสถาบันฯ เน้น กระบวนการมีส่วนร่วม

9 9 ขั้นตอนที่ 5 จัดประชุมคณะกรรมการ อำนวยการจัดทำแผนฯ / ผู้บริหาร / ผู้ปฏิบัติงานเพื่อระดมความคิดเห็นเบื้องต้น เกี่ยวกับ ( ร่างยุทธศาสตร์ )/ จุดยืนทาง ยุทธศาสตร์ / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และผลผลิต กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาสถาบันฯ เน้น กระบวนการมีส่วนร่วม

10 10 ขั้นตอนที่ 6 จัดสัมมนายกร่าง แผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันฯ กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารในส่วนกลาง / วิทยาลัย กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาสถาบันฯ เน้น กระบวนการมีส่วนร่วม

11 11 ขั้นตอนที่ 7 จัดสัมมนาประชาพิจารณ์ ( ร่าง ) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันฯ กลุ่มเป้าหมาย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารส่วนกลาง / วิทยาลัย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและ ภายนอกองค์กร องค์กรภาคีเครือข่าย กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาสถาบันฯ เน้น กระบวนการมีส่วนร่วม

12 12 ขั้นตอนที่ 8 ประชุมเสนอแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถาบัน พระบรมราชนก ปี 2554-2558 ฉบับ สมบูรณ์ กลุ่มเป้าหมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติของสถาบัน พระบรมราชชนก กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาสถาบันฯ เน้น กระบวนการมีส่วนร่วม

13 13 ขั้นตอนที่ 9 การแปลงยุทธศาสตร์สู่การ ปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมาย กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาสถาบันฯ เน้น กระบวนการมีส่วนร่วม


ดาวน์โหลด ppt 1 สบช.. 2 เอกสารข้อมูล สถานการณ์ / ผลการ ดำเนินงานสบช. - สถานการณ์ - ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงานสบช. - GAP ( อดีต / ปัจจุบัน / อนาคต ) ความคิดเห็นผู้บริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google