งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ โอกาส (Opportunity: O)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ โอกาส (Opportunity: O)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ โอกาส (Opportunity: O)
การพัฒนาองค์กร (SWOT Analysis) จุดแข็ง (Strenght: S) จุดอ่อน (Weakness: W) โอกาส (Opportunity: O) อุปสรรค (Threat: T) WORKSHOP 1

2 วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาของชุมชน (SWOT Analysis) จุดแข็ง จุดอ่อน ความต้องการของชุมชน ปัญหาของชุมชน WORKSHOP 1

3 การกำหนดจุดหมายปลายทาง
วิสัยทัศน์ WORKSHOP 2 พันธกิจ เป้าประสงค์

4 การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และสร้างแผนที่ยุทธศาสตร์
WORKSHOP 3

5 WORKSHOP 3 เป้าหมาย มิติประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ มิติคุณภาพการให้บริการ
มิติประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ มิติการพัฒนาองค์กร

6 แผนพัฒนา 3 ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ พันธกิจ WORKSHOP 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ โครงการ โครงการ 6


ดาวน์โหลด ppt วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ โอกาส (Opportunity: O)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google