งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ (Business Strategic Planning)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ (Business Strategic Planning)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทและหน้าที่ผู้บริหารการตลาด (Roles and Responsibilities of Marketing Manager)
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ (Business Strategic Planning) กระบวนการบริหารการตลาด (Marketing Management Process) การวางแผนการตลาด (Marketing Planning) Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

2 บทบาทและหน้าที่ผู้บริหารการตลาด (Roles and Responsibilities of Marketing Manager)
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ (Business Strategic Planning) การวางแผนระดับธุรกิจ (Business Level) ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางร่วมมือกันกำหนดวิสัยทัศน์ (vision) ภารกิจ (mission) นโยบาย (policy) และเป้าประสงค์รวม (goal) ของธุรกิจเพื่อเป็นกรอบในการบริหารงานภายในองค์กรไว้ การกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย และเป้าประสงค์ และทำการสื่อสาร (communication) ภายในองค์กร การจัดตั้งหน่วยธุรกิจ หรือ SBUs (Strategic Business Units) การจัดสรรทรัพยากรไปยังหน่วยธุรกิจ (Resources Allocation to Each SBUs) Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

3 บทบาทและหน้าที่ผู้บริหารการตลาด (Roles and Responsibilities of Marketing Manager)
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ (Business Strategic Planning) การจัดสรรทรัพยากรไปยังหน่วยธุรกิจ (Resources Allocation to Each SBUs) ตัวแบบผัง BCG (The Boston Consulting Group’s Growth-Share Matrix) ตัวแบบของ GE (The General Electric Model) การวางแผนธุรกิจใหม่และการลดขนาดธุรกิจลง (Planning New Business, Downsizing Older Business) Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

4 บทบาทและหน้าที่ผู้บริหารการตลาด (Roles and Responsibilities of Marketing Manager)
การวิเคราะห์ผัง BCG (BCG’s Market Growth and Share Analysis) Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

5 บทบาทและหน้าที่ผู้บริหารการตลาด (Roles and Responsibilities of Marketing Manager)
การวิเคราะห์ตัวแบบ GE (General Electric Portfolio Matrix Analysis) Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

6 บทบาทและหน้าที่ผู้บริหารการตลาด (Roles and Responsibilities of Marketing Manager)
การวิเคราะห์กลยุทธ์การมุ่งการเติบโต (Intensive Growth Strategy) Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

7 บทบาทและหน้าที่ผู้บริหารการตลาด (Roles and Responsibilities of Marketing Manager)
การบริหารการตลาดเชิงธุรกิจทั่วไป (General Frameworks of Marketing in Business) การวิเคราะห์โอกาสและสิ่งแวดล้อมทางการตลาด การวิจัยตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งตลาด การออกแบบกลยุทธ์และการวางแผน โปรแกรมการตลาด การจัดองค์การ การปฏิบัติการ และการควบคุม สิ่งแวดล้อมมหภาค - ประชากรศาสตร์ - ภาวะเศรษฐกิจ - กายภาพ - เทคโนโลยี - การเมือง/กฎหมาย -สังคม/วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมจุลภาค - ผู้ขายปัจจัยการผลิต - คนกลางทางการตลาด - คู่แข่งขัน - กลุ่มสาธารณะชน - ลูกค้า การวิจัยตลาด และการแบ่งส่วนตลาด - ตลาดผู้บริโภค - ตลาดธุรกิจ - การสร้างความแตกต่าง ด้านผลิตภัณฑ์ บริการ บุคลากร และภาพลักษณ์ ส่วนประสมการตลาด - กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ - กลยุทธ์ราคา - กลยุทธ์การจัดจำหน่าย - กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด งบประมาณกิจกรรม โปรแกรมการปฏิบัติงาน ประเมินและควบคุม - การจัดองค์การ - วัตถุประสงค์ - หน้าที่รับผิดชอบ - การวัดผลงาน -ปรับปรุงการทำงาน Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

8 บทบาทและหน้าที่ผู้บริหารการตลาด (Roles and Responsibilities of Marketing Manager)
การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดปัจจุบัน (The Current Marketing Analysis) สถานการณ์ทางด้านตลาด (Market Situations) สถานการณ์ทางด้านผลิตภัณฑ์ (Product Situations) สถานการณ์ทางด้านการแข่งขัน (Competitive Situations) สถานการณ์ทางด้านการจัดจำหน่าย (Distribution Situations) สถานการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมมหภาค (Macro Environment Situations) Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

9 บทบาทและหน้าที่ผู้บริหารการตลาด (Roles and Responsibilities of Marketing Manager)
ปัจจัยที่ใช้วิเคราะห์โอกาสโดยทั่วไป (General Opportunity Factors) ปัจจัยที่ใช้วิเคราะห์โอกาสของบริษัท (Corporate Opportunity Factors) Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

10 บทบาทและหน้าที่ผู้บริหารการตลาด (Roles and Responsibilities of Marketing Manager)
วิเคราะห์ช่องว่างการตลาด (Gap Analyzing for Marketing Opportunities) Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

11 บทบาทและหน้าที่ผู้บริหารการตลาด (Roles and Responsibilities of Marketing Manager)
การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคการตลาด (The Marketing Opportunity and Issue Analysis) จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) ประเด็น (Issues) Issues Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

12 บทบาทและหน้าที่ผู้บริหารการตลาด (Roles and Responsibilities of Marketing Manager)
การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคการตลาด (The Marketing Opportunity and Issue Analysis) ประเด็น (Issues) ควรลดต้นทุนสินค้าที่ขายลงอีก ดีไหม ? ควรเพิ่มงบการส่งเสริมการตลาดด้วยการโฆษณามากกว่าเดิม ดีไหม ? ควรมีการอบรมพนักงานขายให้มีเทคนิคการขายเพิ่มขึ้น ดีไหม ? ควรเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านร้านค้าปลีกทั่วไป ดีหรือไม่ ? ควรทำการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนที่ขึ้นลงอย่างมากไว้ ดีหรือไม่ ? ควรออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่เพื่อสร้างการดึงดูดต่อการซื้อของลูกค้า ดีไหม ? ควรจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างน้อย 2 รายการ ดีหรือไม่ ? Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

13 บทบาทและหน้าที่ผู้บริหารการตลาด (Roles and Responsibilities of Marketing Manager)
Q&A Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.


ดาวน์โหลด ppt การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ (Business Strategic Planning)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google