งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อผู้วิจัย นางศศิธร บุญภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อผู้วิจัย นางศศิธร บุญภูมิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อผู้วิจัย นางศศิธร บุญภูมิ
ชื่อผู้วิจัย นางศศิธร บุญภูมิ ชื่องานวิจัย : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การโฆษณา ประกาศนีย์บัตรวิชาชีพระดับปวช.2 วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ โดยการเรียนแบบร่วมมือ (STAD) สังกัด : วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

2 ปัญหาการวิจัย นักเรียนขาดความเข้าใจและไม่ตั้งใจเรียนในเนื้อหาหน่วยเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่รับรู้ช้าไม่สามารถเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนได้ทันตามระเวลาจำกัดที่กำหนดในชั้นเรียน ซึ่งส่งผลทำให้ไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์

3 วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนวิชา การโฆษณา ก่อนและหลัง โดยเรียนแบบร่วมมือ

4 ตาราง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลการสอบ n X SD t คะแนนก่อนเรียน 35.29 ** คะแนนหลังเรียน

5 สรุปผลการวิจัย 1. ในการเรียนแบบร่วมมือรูปแบบ STAD แสดงที่เหมาะสมตาม
วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับเนื้อหา ในการส่งเสริมให้ นักเรียนได้ส่งงาน

6 สรุปผลการวิจัย 2. สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการโฆษณา เรื่อง “ประเภทของการโฆษณา” โดยใช้ การเรียนแบบร่วมมือรูปแบบ STAD ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า (X) ก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ = และคะแนนเฉลี่ย (X) หลังเรียน = แสดงว่าผู้สอนได้ใช้การเรียนแบบร่วมมือรูปแบบ STAD เรื่องประเภทการโฆษณา มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมากกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้


ดาวน์โหลด ppt ชื่อผู้วิจัย นางศศิธร บุญภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google