งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอ่าน สุรพล บุญลือ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร การศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอ่าน สุรพล บุญลือ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร การศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอ่าน สุรพล บุญลือ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร การศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2 ประเภทของเสียง เสียงที่ใช้ในงานมัลติมีเดียแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ เสียงเพลงบรรเลง เสียงพูด และเสียงประกอบ

3 เสียงเพลงบรรเลง เป็นเสียงที่ได้จากเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ มักใช้เพื่อสร้างอารมณ์ บรรยากาศ และ ความรู้สึกต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะจัดให้อยู่ใน รูปของเสียงที่เป็นฉากหลัง (Background) โดยแสดงไปพร้อมกับเสียงบรรยายหรือ เสียงพูด แต่ควรระมัดระวังในเรื่องของระดับ เสียงที่จะต้องไม่เด่นกว่าเสียงบรรยายหรือ เสียงพูดจนทำให้ผู้ฟังสับสนได้

4 เสียงบรรยายหรือ เสียงพูด เป็นลักษณะของเสียงที่ใช้เพื่อนำเสนอ ข้อมูล หรือการสนทนาของตัวละคร ซึ่ง จุดเด่นจะอยู่ที่การเลือกใช้เสียงให้ สอดคล้องกับเนื้อหา และสอดคล้องกับ กลุ่มเป้าหมาย ในการออกแบบเสียง จุดสำคัญอยู่ที่การเตรียมบทเสียง (Sound script) ซึ่งผู้เขียนบทเสียงจะต้องเขียนโดย ใช้ถ้อยคำที่มีการสื่อความหมาย สละสลวย กะทัดรัด จูงใจ มีจังหวะคล้องจองกับการ นำเสนอภาพและข้อความหน้าจอ และ จะต้องสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย

5 เสียงประกอบหรือเสียงเอฟ เฟ็กต์ (Sound effect) คือ เสียงของการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ใน สถานการณ์เฉพาะของสิ่งนั้น โดยแบ่ง ออกเป็น 2 ประเภท คือ Synchronized sound มักจะเป็นสัญญาณเสียงสั้นๆ เช่น เสียงแก้ว แตก เคลื่อนย้ายสิ่งของ เป็นต้น ส่วนอีก ประเภทหนึ่ง คือ เสียงฉากหลัง (Background sound) มักใช้ประกอบการ นำเสนอหัวเรื่องหรือบทนำก่อนเข้าสู่ตัว เนื้อหาจริง หรือใช้ในตอนจบเนื้อหา เพื่อ แสดงถึงความแตกต่างในการนำเสนอ เนื้อหา

6 ข้อควรพิจารณา เกี่ยวกับการเลือกใช้ เสียง ในการเลือกใช้งานเสียงอย่างเหมาะสมและ ตรงตามเนื้อหา จะช่วยสร้างความน่าสนใจ ให้กับงานมัลติมีเดียได้เป็นอย่างดี ผู้ออกแบบจึงควรมีความรู้และความเข้าใจ ในเรื่องของหลักการออกแบบและการใช้ เสียงในการนำเสนอ รวมถึงข้อควรพิจารณา ต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ดาวน์โหลด ppt การอ่าน สุรพล บุญลือ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร การศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google