งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้เกมการศึกษาในการพัฒนาทักษะการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 สาขายานยนต์ (ชย.2101) วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้เกมการศึกษาในการพัฒนาทักษะการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 สาขายานยนต์ (ชย.2101) วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้เกมการศึกษาในการพัฒนาทักษะการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 สาขายานยนต์ (ชย.2101) วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ Use game to develop remembering English vocabularies of the second year vacational students ; Auto mechanic students (Auto 2101) of Lanna Poly Technic Technological College นางสาวจันทิมา จันตาบุตร วิทยาลัยโปลิเทคนนิคลานนา เชียงใหม่

2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
ผู้เรียนที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษมักจะคิดว่าภาษาอังกฤษยาก ทำไม่ได้ ทำให้ความรู้และผลการเรียนของผู้เรียนออกมาต่ำ ในอนาคตอันใกล้ ภาษาอังกฤษยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น หากใครที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษก็จะล้าหลังกว่าคนอื่นๆ ดังนั้นผู้สอนต่างต้องเทคนิควิธีการต่างๆที่จะมาแก้ปัญหา และจูงใจให้ผู้เรียนเกิดเจตคติในเชิงบวกกับวิชาภาษาอังกฤษ และเรียนรู้ด้วยความสนุก วิธีการหนึ่งที่ได้ผลดี คือ การนำเกมการศึกษาเข้ามาแทรก เพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียน และให้เกิดการจดจำสิ่งที่เรียน

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อเปรียบเทียบทักษะการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษในการเรียนโดยใช้เกมการศึกษา และไม่ใช้เกมการศึกษา เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่ได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการใช้เกมการศึกษา

4 แนวคิด ทฤษฎี การสอนโดยใช้เกมการศึกษาได้มีผู้ทำการทดลองใช้ในการเรียนการสอนและมีเอกสารสนับสนุนอยู่มากมาย แบ่งเนื้อหาเป็น 3 ส่วน คือ ความสำคัญของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เนื่องจากการสร้างประโยค ต้องมีส่วนประกอบหลักคือคำศัพท์ต่างๆ หากผู้เรียนรู้คำศัพท์เยอะ การสื่อสารในเรื่องต่างๆก็ง่ายขึ้น ความหมายของเกมการศึกษา คือ การใช้เกมในการเรียนการสอน ทำให้เกิดบรรยากาศในการอยากเรียนรู้ เกิดการจดจำ ไม่เบื่อหน่าย และเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาที่ได้เรียน แนวทางการใช้เกมประกอบการเรียนการสอน การใช้เกมที่ถูกวิธีเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น และได้ผลดีต่อเจตคติต่อผู้เรียนในระยะยาว

5 - กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขางานยานยนต์ (ชย 2101) ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนนิคลานนา เชียงใหม่ จำนวน 43 คน - ตัวแปรต้น ได้แก่ วิธีการสอนโดยใช้เกมการศึกษาและไม่ใช้เกมการศึกษา - ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

6 ขั้นตอนการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล
ดำเนินการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยไม่ใช้เกมการศึกษา แล้ววัดผลการเรียนรู้ ดำเนินการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมการศึกษา แล้ววัดผลการเรียนรู้ นำผลการทดสอบการเรียนโดยใช้เกมและไม่ใช้เกมมาเปรียบเทียบกัน หลังการทดการทดลอง ให้ผู้เรียนทำแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอน โดยใช้และไม่ใช้เกมการศึกษา

7 สรุปผลการวิจัย กิจกรรมการเรียน จำนวนผู้เรียน คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย
เรียนโดยใช้เกม 43 10 9.98 เรียนโดยไม่ใช้เกม 6.60

8 สรุปผลการวิจัย จากการทดลองโดยใช้เกมการศึกษาในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พบว่า นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งอ้างอิงมาจากแบบสอบถามความคิดเห็นดังนี้ ประเด็นที่นักศึกษาเห็นด้วยมากที่สุดคือ นักศึกษาต้องการให้มีเกมในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทุกครั้ง และประเด็นที่เห็นด้วยมากที่สุดเป็นลำดับที่สองคือ นักศึกษาเกิดความรู้สึกชอบการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น ลำดับที่ 3 นักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษด้วยความสนุกสนาน


ดาวน์โหลด ppt การใช้เกมการศึกษาในการพัฒนาทักษะการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 สาขายานยนต์ (ชย.2101) วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google