งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ใช้เพื่อคลิ๊กไปสู่ หน้าถัดไป ใช้เพื่อคลิ๊กกลับ หน้าเดิม ใช้เพื่อคลิ๊กกลับสู่ หน้าหลัก ใช้คลิ๊กเมื่อต้องการ ออกจากระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ใช้เพื่อคลิ๊กไปสู่ หน้าถัดไป ใช้เพื่อคลิ๊กกลับ หน้าเดิม ใช้เพื่อคลิ๊กกลับสู่ หน้าหลัก ใช้คลิ๊กเมื่อต้องการ ออกจากระบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑

3 ใช้เพื่อคลิ๊กไปสู่ หน้าถัดไป ใช้เพื่อคลิ๊กกลับ หน้าเดิม ใช้เพื่อคลิ๊กกลับสู่ หน้าหลัก ใช้คลิ๊กเมื่อต้องการ ออกจากระบบ

4 ๑ อ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ ของบทเรียนให้ เข้าใจเสียก่อน เพื่อให้นักเรียนทราบว่านักเรียน ต้องเรียนสิ่งใดบ้าง ๒ ทำแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อจะได้ทราบว่า นักเรียนมีความรู้พื้นฐานอะไรบ้างและมีเรื่องใดที่ นักเรียนยังไม่ทราบ ๓ศึกษาเนื้อหาตามที่กำหนดไว้ ซึ่งนักเรียนจะมี เวลาในการศึกษาได้ไม่จำกัด และนักเรียน สามารถค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมได้ ๔ การทำแบบทดสอบหลังเรียน เป็นการ ทดสอบครั้งสุดท้ายว่านักเรียนมีความเข้าใจใน บทเรียนที่ได้ศึกษาไปหรือไม่

5

6

7

8

9 คลิ๊กเพื่อทำข้อต่อไป

10 คลิ๊กเพื่อกลับไปทำใหม่

11

12 คลิ๊กเพื่อทำข้อต่อไป

13 คลิ๊กเพื่อกลับไปทำใหม่

14

15 คลิ๊กเพื่อทำข้อต่อไป

16 คลิ๊กเพื่อกลับไปทำใหม่

17

18 คลิ๊กเพื่อทำข้อต่อไป

19 คลิ๊กเพื่อกลับไปทำใหม่

20

21 คลิ๊กเพื่อกลับสู่หน้าหลัก

22 คลิ๊กเพื่อกลับไปทำใหม่

23 ระดับภาษา คือ รูปแบบการใช้ ภาษาที่มีลักษณะความเป็นทางการ มากน้อยต่างกัน ใช้แสดงระดับการ สื่อสารตามดุลพินิจของผู้ส่งสารว่า ใน บริบทการสื่อสารนั้นสมควรใช้ภาษาที่มี ความเป็นทางการมากน้อยเพียงใด บริบทการสื่อสารที่มีผลต่อการ เลือกใช้ระดับภาษาต่างๆ ได้แก่ ฐานะ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับและผู้ส่งสาร กาลเทศะ เรื่องที่พูด และจุดประสงค์ ของผู้พูด

24

25 เป็นภาษาที่ใช้ในที่ประชุมที่จัดเป็นพิธีการ เช่น ในการเปิดประชุมสภา การกล่าวรายงานใน พิธีมอบปริญญาบัตร การกล่าวเปิดงาน และปิดงานพิธีการ เป็นต้น ผู้ส่งสารระดับนี้ ต้องเป็นบุคคลสำคัญ หรือมีตำแหน่งสูง ผู้รับ สารก็เป็นบุคคลในระดับเดียวกัน หรือกลุ่ม ชนส่วนใหญ่ หรือประชาชนทั้งประเทศที่การ สื่อสารทุกคนมีลักษณะเป็นพิธีรีตองเป็น ทางการ เลือกเฟ้นแล้วว่าไพเราะ เหมาะสมผู้กล่าวสารจึงต้องเตรียมบทความ นั้นมาอ่าน ต่อ หน้าที่ประชุม ดูตัวอย่าง

26 เมื่อผ่านการประชุมเป็นพิธีการแล้ว การประชุมต่อมาใช้ ภาษาระดับทางการ เช่น การบรรยาย หรือการอภิปรายในที่ประชุม หนังสือ ที่ใช้ติดต่อทางราชการหรือวงการ ธุรกิจจะใช้ภาษาระดับนี้ภาษาที่ใช้ ตรงไปตรงมามุ่งเข้าสู่จุดประสงค์ที่ ต้องการโดยเร็ว อาจมีศัพท์เทคนิค หรือศัพท์วิชาการบ้างแต่ไม่ใช้คำ ฟุ่มเฟือย เป็นภาษาที่มีในแบบแผนใน การใช้ ดูตัวอย่าง

27 ภาษาระดับนี้คล้ายกับ ภาษาระดับทางการแต่ลด ความเป็นงานลงบ้าง เพื่อ แสดงความใกล้ชิดระหว่าง ผู้ส่งสาร กับผู้ใช้สารให้ กระชับมั่น เช่น การประชุม กลุ่ม การอภิปรายกลุ่ม การ บรรยายในห้องเรียน ข่าว บทความในหนังสือพิมพ์ ภาษาระดับนี้คล้ายกับ ภาษาระดับทางการแต่ลด ความเป็นงานลงบ้าง เพื่อ แสดงความใกล้ชิดระหว่าง ผู้ส่งสาร กับผู้ใช้สารให้ กระชับมั่น เช่น การประชุม กลุ่ม การอภิปรายกลุ่ม การ บรรยายในห้องเรียน ข่าว บทความในหนังสือพิมพ์ ฯลฯ ดูตัวอย่าง

28 เป็นภาษาที่ใช้ในการสอน โต้ตอบระหว่าง บุคคลหรือกลุ่มคน เพียง ๔ - ๕ คน ในสถานที่หรือเวลา ที่ไม่ใช่ส่วนตัว เช่น การเขียน จดหมายระหว่างเพื่อน การรายงาน ข่าว และการเสนอ บทความบาง เรื่อง ดูตัวอย่าง

29 เป็นภาษาที่ใช้กันใน ครอบครัว เพื่อนสนิท ซึ่งพูดจา กันในเรื่องใดก็ได้ ใช้ในการพูด เท่านั้นไม่นิยมบันทึกเป็นลาย ลักษณ์อักษร อาจเป็นคำคะนอง ที่ใช้กันเฉพาะกลุ่ม ภาษา ท้องถิ่น บุคคลที่ใช้ ภาษาระดับนี้มีจำนวนน้อย ดูตัวอย่าง

30 เนื้อหา ภาษาระดับ ต่อไป

31

32

33

34

35

36

37 คลิ๊กเพื่อทำข้อต่อไป

38 คลิ๊กเพื่อกลับไปทำใหม่

39

40 คลิ๊กเพื่อทำข้อต่อไป

41 คลิ๊กเพื่อกลับไปทำใหม่

42

43 คลิ๊กเพื่อทำข้อต่อไป

44 คลิ๊กเพื่อกลับไปทำใหม่

45

46 คลิ๊กเพื่อทำข้อต่อไป

47 คลิ๊กเพื่อกลับไปทำใหม่

48

49 คลิ๊กเพื่อกลับสู่หน้าหลัก

50 คลิ๊กเพื่อกลับไปทำใหม่

51 กลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนปทุมวิไล

52


ดาวน์โหลด ppt ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ใช้เพื่อคลิ๊กไปสู่ หน้าถัดไป ใช้เพื่อคลิ๊กกลับ หน้าเดิม ใช้เพื่อคลิ๊กกลับสู่ หน้าหลัก ใช้คลิ๊กเมื่อต้องการ ออกจากระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google