งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

2 บทที่ 3 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3 ระดับภาษาและการใช้ภาษาที่ถูกต้อง
หมายถึง ความลดหลั่นของถ้อยคำและการเรียบเรียงถ้อยคำที่ใช้โดยพิจารณาตามโอกาส หรือ กาลเทศะ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็นผู้สื่อสาร และตามเนื้อหาที่สื่อสาร การศึกษาเรื่องระดับของภาษาเป็นสิ่งสำคัญเพราะทำให้บุคคลแต่ละกลุ่มเข้าใจภาษาของกันและกัน ไม่เกิดปัญญาด้านการสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รวมทั้งยังทำให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจถึงลักษณะเฉพาะและวิวัฒนาการของภาษาไทยอีกด้วย การศึกษาเรื่องระดับภาษาอาจพิจารณาได้หลายวิธีตามหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่นพิจารณาตามฐานะของบุคคล ตามเนื้อหา และตามกาลเทศะที่สื่อสาร ในที่นี้จะกล่าวถึงการพิจารณาระดับภาษา ตามกาลเทศะ/โอกาส ในการใช้ภาษา ในสถานการณ์ ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 1.1 ภาษาแบบเป็นทางการ

4 1.1 ภาษาระดับพิธีการ เป็นภาษาที่สมบูรณ์แบบ รูปประโยคถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
1.2 ภาษาระดับมาตรฐานราชการ หรืออาจเรียกว่า ภาษาทางราชการ ภาษาทางการ 2. ภาษาแบบไม่เป็นทางการ ภาษาที่ไม่เคร่งครัดตามแบบแผน มักใช้ในการสื่อสารทั่วไป 2.1 ภาษาระดับกึ่งทางการ คงความสุภาพแต่ไม่เคร่งครัดแบบภาษาทางการ 2.2 ภาษาระดับสนทนา เป็นภาษาที่ใช้โต้ตอบกับบุคคลที่รู้จักในสถานที่หรือเวลาที่ไม่เป็นส่วนตัว 2.3 ภาษาระดับกันเองหรือภาษาปาก ที่ใช้พูดสนทนากับบุคคลที่สนิทคุ้นเคยกัน มักใช้สถานที่ส่วนตัว

5 หลักการใช้ภาษาที่ถูกต้อง
ภาษาพูด-ภาษาเขียน 1.ภาษาพูด หมายถึง ภาษาที่มักใช้สื่อสารทางวาจาในชีวิตประจำวัน หรือ อาจใช้ในงานเขียนที่ไม่เป็นทางการ เช่น บทความวิจารณ์ข่าว เป็นต้น 2. ภาษาเขียน หมายถึง ภาษาที่เป็นเอกลักษณ์อักษรเพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐาน สามารถนำมาอ้างอิงได้ หลักการใช้ภาษาที่ถูกต้อง การใช้คำ ต้องพิจารณาให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ความหมาย และ ระดับคำต่างๆ การใช้ประโยค ต้องพิจารณาให้ประโยคที่ใช้นั้นถูกต้อง กะทัดรัดชัดเจน และสละสลวย

6 ตัวอย่างการใช้คำที่ไม่ถูกต้อง
คนที่จับเชือกควรจะเป็นคนสาว คนพาลนั้นถ้าเลี่ยงได้เราควรจะเลี่ยงเสียในกรณีที่เลี่ยงเสีย สองนักโทษถูกประหารชีวิตเมื่อวานนี้ ทุกๆวันฉันต้องไปขึ้นเรือที่ท่าเรือสี่พระยาและลงที่วังหลัง สุนัขของผมชอบทานอาหารกระป๋อง ฉันมีน้องชายอายุอ่อนกว่าฉันคนหนึ่ง คุณปู่เจ็บนักมานานแล้วเราคาดหวังกันว่าท่านคงอยู่ได้อีกไม่นาน นักศึกษาส่วนมากมาสาย สตรีแต่ละคนนั้นมีท่าทีที่เข้มแข็งและเป็นนักสู้ไม่แพ้ผู้ชาย รถค่อยๆเคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว ในห้องนี้มีคนอยู่กันอย่างแน่นหนามาก นักธุรกิจเหล่านี้ทำยังไงถึงได้ร่ำรวยอย่างนี้ เป็นตัน

7 จบการนำเสนอ…


ดาวน์โหลด ppt การใช้ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google