งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบการนำเสนอผลงาน วิชา 412 262. การนำเสนอรายงาน ภาคปลายการศึกษา 2549 ( งานกลุ่มวิชา 412 262) 1. ให้นักศึกษาจัดทำรายงานเรื่อง “ บทบาทของการสื่อสารที่มีส่วนใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบการนำเสนอผลงาน วิชา 412 262. การนำเสนอรายงาน ภาคปลายการศึกษา 2549 ( งานกลุ่มวิชา 412 262) 1. ให้นักศึกษาจัดทำรายงานเรื่อง “ บทบาทของการสื่อสารที่มีส่วนใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบการนำเสนอผลงาน วิชา 412 262

2 การนำเสนอรายงาน ภาคปลายการศึกษา 2549 ( งานกลุ่มวิชา 412 262) 1. ให้นักศึกษาจัดทำรายงานเรื่อง “ บทบาทของการสื่อสารที่มีส่วนใน การพัฒนาสังคม ” 2. ให้นักศึกษานำเสนอรายงานหน้าชั้น เรียนอย่างสมบูรณ์ ภายในระยะเวลา 30-40 นาที ต่อ หนึ่งกลุ่ม

3 บทที่ 1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา ที่มา ( การศึกษา, การเมือง, สังคม, วัฒนธรรม, เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ในอดีตเป็น อย่างไร ) สภาพเหตุการณ์ในปัจจุบัน ( สภาพ เหตุการณ์ทั้งในแง่บวก แง่ลบ ) ( การศึกษา, การเมือง, สังคม, วัฒนธรรม, เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ในปัจจุบันเป็น อย่างไร

4 บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง แนวคิดและทฤษฎีทางด้านการ สื่อสารที่เกี่ยวข้อง

5 บทที่ 3 บทบาทของการสื่อสารเพื่อการ พัฒนา บทบาทของ....( สื่อ ) หรือ การสื่อสาร......... มีส่วนช่วยพัฒนา หรือไม่ อย่างไร

6 บทที่ 4 บทอภิปราย สรุป และ ข้อเสนอแนะ นำเสนอ “ บทสรุป ” พร้อมกับให้ “ ข้อเสนอแนะ ” เกี่ยวกับบทบาทของสื่อที่ มีต่อการพัฒนา


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบการนำเสนอผลงาน วิชา 412 262. การนำเสนอรายงาน ภาคปลายการศึกษา 2549 ( งานกลุ่มวิชา 412 262) 1. ให้นักศึกษาจัดทำรายงานเรื่อง “ บทบาทของการสื่อสารที่มีส่วนใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google