งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ ภาษีเงินได้ ( ฉบับที่ 183) เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลด อัตราภาษีเงินได้ของกิจการที่มีสถาน ประกอบกิจการตั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ ภาษีเงินได้ ( ฉบับที่ 183) เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลด อัตราภาษีเงินได้ของกิจการที่มีสถาน ประกอบกิจการตั้ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ ภาษีเงินได้ ( ฉบับที่ 183) เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลด อัตราภาษีเงินได้ของกิจการที่มีสถาน ประกอบกิจการตั้ง อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 11 พฤษภาคม 2553

2 2 สรุปสาระสำคัญ รายได้จากการประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขต พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ หมายความว่า รายได้ของกิจการที่ได้รับการลดอัตราเงิน ได้ตามมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาออก ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ ลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ( ฉบับที่ 492) พ. ศ. 2553 รายได้จากกิจการอื่น หมายความว่า รายได้ ของกิจการซึ่งไม่ใช่รายได้ที่รับการลดอัตรา ภาษีเงินได้ตามมาตรา 5 แห่งพระราช กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ( ฉบับที่ 492) พ. ศ. 2553

3 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  การคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิ ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มี สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนา พิเศษเฉพาะกิจต้องเป็นไปตามเกณฑ์และ เงื่อนไขในมาตรา 65 มาตรา 65 ทวิ และ มาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร

4 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ให้ยื่นแสดงแบบรายการภาษีเงินได้ของ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล พร้อมทั้ง บัญชีงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนภายใน 150 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา บัญชีตามแบบที่อธิบดีกำหนดพร้อมกับ ชำระภาษีตามมาตรา 68 และ 69 แห่ง ประมวลรัษฎากร และยื่นแบบแสดงรายการ ภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ บุคคลภายใน 2 เดือนนับแต่วันสุดท้ายของ รอบระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันแรกของ รอบระยะเวลาบัญชีตามแบบที่อธิบดีกำหนด พร้อมกับชำระภาษีตามมาตรา 67 ทวิ แห่ง ประมวลรัษฎากร

5 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ ภาษีเงินได้ ( ฉบับที่ 183) เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลด อัตราภาษีเงินได้ของกิจการที่มีสถาน ประกอบกิจการตั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google