งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
การกำหนดตำแหน่ง และการบริหารตำแหน่ง นายชุมพล สมร่าง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ

2 มาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 บัญญัติว่า
ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญจะมีใน ส่วนราชการใด จำนวนเท่าใด และเป็นตำแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใดให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ.กระทรวง กำหนด

3 อนุมัติให้กำหนดตำแหน่งในประเภทวิชาการและประเภททั่วไป ที่ ก. พ
อนุมัติให้กำหนดตำแหน่งในประเภทวิชาการและประเภททั่วไป ที่ ก.พ. กำหนดระดับตำแหน่งไว้หลายระดับ (ตำแหน่งเลื่อนไหลเดิม) เป็นระดับที่สูงขึ้น จากระดับที่ผู้ครองตำแหน่งครองอยู่ได้อีก 1 ระดับ โดยให้มีผลได้ ไม่ก่อนวันที่ 29 เมษายน 2552

4 ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินระดับสูงสุดที่กำหนดไว้สำหรับ
ประเภท วิชาการ ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ประเภท ทั่วไป ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินระดับสูงสุดที่กำหนดไว้สำหรับ ตำแหน่งเลขที่นั้น ๆ

5 อ.ก.พ กระทรวงสาธารณสุข มอบให้ ปลัดกระทรวง ฯ และผู้ว่าราชการจังหวัด ดำเนินการในกรณีต่อไปนี้ แล้วรายงานให้ อ.ก.พ. ทราบ

6 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือ กำหนดตำแหน่งเป็นระดับ
ผู้ว่าราชการจังหวัด อนุมัติ / เห็นชอบ กำหนดตำแหน่งเป็นระดับ ต่ำลงหรือสูงขึ้น การตัดโอนตำแหน่งและ อัตราเงินเดือน

7 ไม่เปลี่ยนประเภทตำแหน่งและสายงาน ภายในกรอบระดับตำแหน่ง
การกำหนดตำแหน่งเป็นระดับต่ำลงหรือสูงขึ้น ไม่เปลี่ยนประเภทตำแหน่งและสายงาน ภายในกรอบระดับตำแหน่ง

8 ไม่เปลี่ยนประเภทและระดับตำแหน่งของ สป.
การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนภายในกรม ไม่เปลี่ยนประเภทและระดับตำแหน่งของ สป.

9 ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการตัดโอนภายในจังหวัด กรณี
- จาก UC ไป UC - จาก Non-UC ไป UC - ระหว่าง งาน/ฝ่าย/กลุ่มงาน ในหน่วยบริการสุขภาพ - ราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ไป หน่วยบริการสุขภาพ กรณีนอกเหนือจากที่กำหนดข้างต้น ให้เสนอปลัดกระทรวง สาธารณสุขพิจารณาอนุมัติเป็นราย ๆ ไป

10 อนุมัติเป็นหลักการ ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติการปรับปรุงชื่อตำแหน่งในสายงาน โดยไม่เปลี่ยน ประเภทและระดับตำแหน่งได้ ตามบัญชีแสดงรายละเอียดการจัดกลุ่มตำแหน่ง

11 วันที่มีผลในการปรับปรุงตำแหน่ง
อ.ก.พ. กระทรวง มีมติ 29 เมษายน 2552 กรณี ปรับระดับสูงขึ้นเพื่อเลื่อน ได้ไม่ก่อน 29 เมษายน 2552 หรือ วันที่ปลัดฯ/ผู้ว่าฯ ลงนาม กรณีเปลี่ยนสายงาน ไม่ก่อนวันที่ปลัดกระทรวง อนุมัติ กรณีตัดโอนตำแหน่ง ไม่ก่อน วันที่ ปลัดฯ/ผู้ว่าฯ ลงนาม

12 การปรับปรุงตำแหน่ง กรณี อ.ก.พ. กระทรวงอนุมัติหลักการ
ให้ จัดทำตามแบบประเมินค่างาน ตาม ว 9/52 เกณฑ์การตัดสิน ( หน้าที่ ความยุ่งยาก ควบคุมกำกับ ตัดสินใจ) ระดับชำนาญการ/ชำนาญงาน ได้คะแนน 65 คะแนนขึ้นไป ระดับชำนาญการพิเศษ ได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป

13 การขอใช้อัตราว่าง จะนำข้อมูลตำแหน่งว่างของแต่ละส่วนราชการขึ้น Web
มีระบบการใช้ กำหนดสิทธิผู้ใช้ ระหว่างส่วนกลาง/จังหวัด

14 การจัดการอัตราว่าง สป. ขอตำแหน่งเพิ่มใหม่ รวม 2,2053 ตำแหน่ง ก.พ.รายงาน ค.ร.ม. มีอัตราว่างเหลือในส่วนราชการ (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 5,462 ตำแหน่ง ) ดำเนินการแต่งตั้งไปแล้ว 3,113 ตำแหน่ง ที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ

15 ตำแหน่งยุบเกษียณปี 2551 628 ตำแหน่ง
เรียกบัญชีผู้สอบแข่งขัน ตำแหน่ง ตำแหน่งผอ.รพช. (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่ง ตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ตำแหน่ง ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ตำแหน่ง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ ตำแหน่ง อยู่ระหว่างจังหวัดส่งคำสั่งให้ สป. 1,087 ตำแหน่ง

16

17 Q & A


ดาวน์โหลด ppt นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google