งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อำนาจเจริญ - ว่าง- - ว่าง- - ว่าง - -ว่าง -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อำนาจเจริญ - ว่าง- - ว่าง- - ว่าง - -ว่าง -"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อำนาจเจริญ - ว่าง- - ว่าง- - ว่าง - -ว่าง -
นายศิริพัฒน์ รัตนฉวี หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ นางสาวทิพวรรณ ไชยศิริ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง นายชิตชัย อินทรพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ -ว่าง - สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อำนาจเจริญ นายสมเกียรติ มังสาทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ

2 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1)
ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (0/0) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 3 2 พนักงานราชการ - ลูกจ้างประจำ กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ 3 ลูกจ้างประจำ - กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ 4 ลูกจ้างประจำ ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 5 พนักงานราชการ - ลูกจ้างประจำ อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 13 12 พนักงานราชการ 7 ลูกจ้างประจำ รวม 27 26 อัตราว่าง - (1) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ มาช่วยราชการ - ถูกยืมตัว ลาเรียน

3 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 650 1,350 1,900 2,600 3,300 4,050 4,700 5,600 6,500 7,500 8,300 9,200 704 1,636 2,589 3,405 4,134 4,194 1.1 งานสารบรรณ 674 1,518 2,406 3,138 3,792 4,752 (1) รับหนังสือ (เรื่อง/เล่ม) 248 524 777 1,047 1,286 1,601 (2) ส่งหนังสือ (เรื่อง) 89 235 426 522 610 774 (3) พิมพ์หนังสือ (เรื่อง) (4) จัดเก็บ (เรื่อง) (5) ส่ง (เรื่อง) - 2 1.2 การเงิน & บัญชี 30 96 149 219 280 358 (1) ฎีกาเบิก (เรื่อง) 13 44 66 99 127 162 (2) เงินส่งคลัง (ครั้ง) 4 8 17 21 26 34 (3) งบประมาณ (ครั้ง) 1.3 พัสดุ 22 48 62 84 (1) จัดซื้อ (ครั้ง) 12 16 19 25 (2) จัดจ้าง (ครั้ง) 3 5 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ (ครั้ง) 11 24 31 42

4 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2 ผังเมืองรวมอำนาจเจริญ (ดำเนินการ เพื่อประกาศ เป็นกฎกระทรวง) 1 ผัง ข 18 2.1 ผังเมืองรวมเมืองอำนาจเจริญ ขณะนี้กำลังจะเข้าสู่ขั้นตอนที่ 10 ซึ่งเป็นขั้นตอนทางกฎหมาย ลักษณะงานจึงเป็นการแนะนำให้คำปรึกษาข้อกฎหมายผังเมืองเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับผังเมือง ข 10 ข 16 ข 17 3 ผังเมืองรวม (ร่วมกับท้องถิ่น) – ผังเมืองชุมชนชานุมาน ข 1 – ข 4 ข 4 3.1 ผังเมืองรวมชุมชน ชานุมาน ข 3 4 ผังเมืองชุมชนเทศบาล 2 ผัง ข 1 – ข 5 ข 5 4.1 เทศบาลตำบลน้ำปลีก ข 1 ข 2 4.2 เทศบาลตำบลเสนางคนิคม

5 ข 1 การสำรวจและจัดทำแผนที่ฐานและแผนที่เขตการปกครอง
หมายเหตุ ข 1 การสำรวจและจัดทำแผนที่ฐานและแผนที่เขตการปกครอง ข 2 การจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูล ข 3 การจัดทำผังและจัดทำเอกสาร ข 4 การประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล, อบต. คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ และคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ข 5 จัดส่งเอกสารให้หน่วยงานอื่น

6 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 450 รายการ 38 76 114 152 190 228 265 302 339 376 413 79 275 425 492 647 803 6.1 กรรมการ (คณะ) 20 9 21 33 42 56 75 6.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 3 8 11 13 6.3 สำรวจ (งาน) 45 4 16 22 30 36 6.4 ออกแบบเขียน/ตรวจแบบ (งาน) 10 24 31 6.5 ประมาณราคา (งาน) 12 25 29 6.6 ทดสอบวัสดุ (ตัวอย่าง) 215 177 281 306 411 508 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง (งาน) 15 28 40 51 64 77 6.8 ตรวจการจ้าง (งาน) 19 6.9 งานกำกับตามกฎหมาย (งาน) - 7 งานบริการด้านผังเมือง 250 50 70 90 110 130 150 170 210 230 83 117 166 213 240 254 7.1 กรรมการ (คณะ) 7.2ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 7.3ให้บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ ฯลฯ(เรื่อง)

7 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 8 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 8.1 กำหนดพื้นที่โครงการ - ศึกษาความเป็นไปได้ ปัญหา ศักยภาพ สภาพพื้นที่โครงการ เพื่อความเป็นไปได้ในการจัดทำโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 20% 45% 70% 90% 100% 5% 15% 25% 35% 40% 9 การตรวจสอบอาคารราชการ แห่ง 70 - 16 24 32 40 48 56 63 12 31 43 10 ตรวจและออกใบอนุญาตโรงมหรสพ 11 ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ บำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อน ป้องกันตลิ่ง- บำรุงปกติ (ยังไม่ได้รับงบประมาณ)

8 Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 (งบพัฒนากลุ่มจังหวัด) 1.1 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด - ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน ระยะที่ 2 - ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (หอประชุมจุ 1,000 คน) 20.000 ลบ. - 2% 4% 9% 20% 30% 1.2 2 (งบพัฒนาจังหวัด) 2.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อสังคม อยู่เย็นเป็นสุข อย่างยั่งยืน - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนลิงดอนเจ้าปู่ อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 7.208 7% 11% 26% 40% 58% 100% 2.2

9 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Agenda ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ งานด้านการผังเมืองให้แก่ประชาชน 12 ครั้ง 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท - ตรวจสอบสถานบริการ 15 แห่ง การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน หน่วยเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”

10 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวมงบบุคลากรและงบอุดหนุน) 1.7477ลบ. 5% 10% 20% 28% 35% 43% 50% 58% 67% 76% 88% 100% 2.35% 9.03% 13.22% 18.25% 29.22% 1.1 งบดำเนินงาน 9.34% 13.67% 18.87% 30.21% 1.2 งบลงทุน (1) โครงการพัฒนาและปรับปรุง สวนพุทธอุทยาน งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมอ่างเก็บน้ำสวนพุทธอุทยาน ความยาว 880 เมตร งปม. 10,000,000.-บาท 10.000ลบ. - 15% 40% 45% 75% 16.92% (2) โครงการพัฒนาและปรับปรุง ภูมิทัศน์บริเวณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง และลานปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด งปม. 10,000,000.-บาท 6% 30% 49% 69% 77% 92% (3) บำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง 0.06 ลบ. 1.3 งบรายจ่ายอื่น

11 สถานภาพผังเมืองในพื้นที่
วันหมดอายุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ผังเมืองรวมจังหวัดอำนาจเจริญ ผังเมืองรวมเมืองอำนาจเจริญ 23 มี.ค.50 ผังเมืองชุมชน ทต.น้ำปลีก ผังชุมชน ทต.เสนางคนิคม 50 51 52 53 54 55 56 56 56


ดาวน์โหลด ppt อำนาจเจริญ - ว่าง- - ว่าง- - ว่าง - -ว่าง -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google