งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุมพร ว่าง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ว่าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุมพร ว่าง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ว่าง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชุมพร ว่าง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ว่าง
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ นางสาวอัจฉรา เทพไชย นักผังเมืองชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง นายพงศ์ภวัน จิตรบรรเจิดกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ชุมพร นายนกน้อย วีระวัฒนากุล หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ว่าง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2 * (ลูกจ้างประจำช่วยราชการกลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ 2 คน อัตราว่าง
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ - ลูกจ้างประจำ 2 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ 2 1 พนักงานราชการ 3 ลูกจ้างประจำ - กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ 3 ลูกจ้างประจำ 4 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 5 พนักงานราชการ - ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างเหมาบริการ 1 ลูกจ้างเหมาบริการ คน * (ลูกจ้างประจำช่วยราชการกลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ 2 คน อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 12 11 พนักงานราชการ 6 ลูกจ้างประจำ รวม 24 23 อัตราว่าง (หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ , หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป) มาช่วยราชการ - ถูกยืมตัว ลาเรียน

3 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมายสะสม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 9,600 713 1,460 2,240 2,970 3,775 4,600 5,200 6,200 7,200 7,900 8,600 735 1,663 2,414 1.1 งานสารบรรณ 9,240 700 1,425 2,175 2,875 3,655 4,450 5,025 5,985 6,965 7,620 8,275 (1) รับหนังสือ (เรื่อง/เล่ม) 237 522 775 (2) ส่งหนังสือ (เรื่อง) 106 221 373 (3) พิมพ์หนังสือ (เรื่อง) 120 263 421 (4) จัดเก็บ (เรื่อง) 502 683 (5) ส่ง (เรื่อง) 13 37 46 (6) 1.2 การเงิน & บัญชี 300 10 25 50 75 95 140 175 190 230 270 (1) ฎีกาเบิก (เรื่อง) 15 54 (2) เงินส่งคลัง (ครั้ง) 3 7 8 (3) งบประมาณ (ครั้ง) - (4) 1.3 พัสดุ 60 20 30 35 40 45 55 (1) จัดซื้อ (ครั้ง) 6 (2) จัดจ้าง (ครั้ง) (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ (ครั้ง) 5 (4)

4 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายสะสม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2 ผังเมืองรวม(ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง) 3 ผัง 2.1 ผังเมืองรวมจังหวัดชุมพร แผน ข.17 ข.18 ผล 2.2 ปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองชุมพร ข.5 ข.6 ข.7 ข.8 2.3 ผังเมืองรวมชุมชนท่าแซะ-เนินสันติ ข.3 ข.4 3 ผังเมืองรวม (ร่วมกับท้องถิ่น) 2 ผัง 3.1 ผังเมืองรวมเมืองหลังสวน (ถ่ายโอนภารกิจ ผัง 3.2 ผังเมืองรวมชุมชนปากน้ำหลังสวน(ถ่ายโอนภารกิจ) 4 ผังเมืองรวมชุมชนเทศบาล 2 ผัง 4.1 เทศบาลตำบลละแม ข.1 ข.2 4.2 เทศบาลตำบลทุ่งตะไคร

5 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย สะสม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 630 ผล 50 100 150 200 250 300 360 420 480 540 600 95 203 280 4.1 กรรมการ (คณะ) 2 7 14 4.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 5 11 23 4.3 สำรวจ (งาน) 4 12 4.4 ออกแบบเขียน/ตรวจแบบ (งาน) 3 13 4.5 ประมาณราคา (งาน) 10 4.6 ทดสอบวัสดุ (ตัวอย่าง) 54 127 26 4.7 ควบคุมงานก่อสร้าง (งาน) 19 30 25 4.8 ตรวจการจ้าง (งาน) 9 4.9 งานกำกับตามกฎหมาย (งาน) - 1 งานบริการด้านผังเมือง 15 45 60 75 85 105 115 125 135 18 22 5.1 กรรมการ (คณะ) 5.2ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 5.3 ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน (เรื่อง)

6 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย สะสม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 8 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนา 8.1สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อ พัฒนาพื้นที่ 75 จังหวัด 1 แห่ง 9 การตรวจสอบอาคารราชการ 90 อาคาร - 18 27 36 45 54 68 72 81 10 ตรวจและออกใบอนุญาตโรงมหรสพ ....แห่ง 11 ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ 1ครั้ง 100% 12 บำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อน ป้องกันตลิ่ง- บำรุงปกติ ….แห่ง 13 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล 13.1 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบ้านปากมหาด บ้านบางตุ่ม ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร งบปี 2556 (7,650,000) 2 แห่ง 1 แห่ง 20 30 40 50 60 75 13.2 ก่อสร้างเขื่อนป้อกันตลิ่งริมคลองท่าตะเภา บริเวณวัดวิหารคงคาราม หมู่ 6 ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร งบปี2556 (4,500,000) 70

7 Agenda ที่ กิจกรรม เป้าหมาย สะสม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน - 1.1 โครงการให้ความรู้ด้านผังเมืองใน โรงเรียน 5 ครั้ง 2 3 4 5 1.2 โครงการ “คลินิกช่างเคลื่อนที่” 8 ครั้ง ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 5 อาคาร ตรวจสอบสถานบริการ ....ครั้ง การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” 6 ตรวจสอบโรงแรม

8 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวมงบบุคลากรและงบอุดหนุน) ลบ. 0.32 % 1 % 2% 12% 18% 27% 37% 47% 57% 73% 89% 100% 0.27 1.45% 1.95% 1.1 งบดำเนินงาน ลบ. 3% 10% 20% 25% 32% 42% 50% 58% 67% 74% 82% 2.54% 13.60% 18.23% 1.2 งบลงทุน 12.250 ลบ. 16% 26% 36% 46% 56% 90% 1.3 งบรายจ่ายอื่น

9 สถานภาพผังเมืองในพื้นที่
วันหมดอายุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1.ผังเมืองรวมจังหวัดชุมพร - 2. เมืองชุมพร 8 ธ .ค 48 3 เมืองหลังสวน 2 ก.ค. 52 4 .ชุมชนปากน้ำหลังสวน 23 มิ.ย.52 5. ชุมชนท่าแซะ-เนินสันติ


ดาวน์โหลด ppt ชุมพร ว่าง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ว่าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google