งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2551 กองบำรุงพันธุ์สัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2551 กองบำรุงพันธุ์สัตว์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2551 กองบำรุงพันธุ์สัตว์

2 หัวข้อ การประชุมฝึกอบรม การจัดทำ web site กอง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน การปรับปรุงงาน – งานวิจัย / วิชาการ – การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ติดตามงานของศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์

3 การฝึกอบรม หลักสูตร การฝึกอบรมประกอบด้วยการบรรยาย การ สาธิต และการฝึกปฏิบัติ การใช้โปรแกรม Web Application (PHP, MySQL) ระยะเวลา 3 วัน วันที่ 25-27 ธันวาคม 2550 เวลา 13.00-16.30 น. ที่ห้องคอมพิวเตอร์ ศูนย์สารสนเทศกรมฯ

4 การประชุมฝึกอบรม วัตถุประสงค์ – เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ของกองบำรุงพันธุ์สัตว์ – เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนา website ของกองบำรุง พันธุ์สัตว์และหน่วยงานในสังกัดให้ ทันสมัยตลอดเวลา

5 ครั้งที่ กำหนดการ ประชุมคณะทำงาน IT กบส 1/51 14 พฤศจิกายน 2550 2/51 9 มกราคม 2551 3/51 12 มีนาคม 2551 4/51 14 พฤษภาคม 2551 5/51 11 มิถุนายน 2551 6/51 25 มิถุนายน 2551

6 เนื้อหาใน web site กองฯที่จะต้อง พัฒนา GIS และปฏิทินกิจกรรม แผนและผล การปฏิบัติงาน การนำเสนอข่าว ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม ข้อมูลองค์กร กบส. บริการ วิชาการ ฟาร์มเครือข่าย

7 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปรับปรุงงาน – งานวิจัย / วิชาการ – การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ – อื่นๆ เช่น การติดต่อสื่อสาร

8 งานวิจัย / วิชาการ

9 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

10 ผลงานวิจัย แยกเป็นรายปี / ประเภท สัตว์

11 รายงานผลงานวิจัยปีที่ กองฯ ยังขาด 2542 และ 2543 หน่วยงานที่มี รายงาน 2542 และ 2543 โปรดแจ้ง กองฯ ส่งให้กอง ด้วย

12 การติดต่อสื่อสาร การใช้ e-mail ในการติดต่อสื่อสาร wittawatw@dld.go.thwittawatw@dld.go.th ส่ง ผอ. กบส. gbreeding@dld.go.thgbreeding@dld.go.th ส่ง ทุกกลุ่มวิจัยฯ ใน กบส glivestocks@dld.go.thglivestocks@dld.go.th ส่ง ทุกศูนย์ฯ / สถานีฯ ทั่วประเทศ research-ahd@dld.go.thresearch-ahd@dld.go.th ส่ง ฝ่ายเลขากรรมการวิชาการ กบส. กองฯ กำลังเรียนรู้เรื่องการใช้ฐานข้อมูลบนเว็ป และการ สนทนาวิชาการบนเว็ป จะได้ใช้งานในโอกาสต่อไป

13 ติดตามงานของศูนย์ สารสนเทศ กรมปศุสัตว์ ศูนย์สารสนเทศได้ขอความร่วมมือตอบ แบบสำรวจสภาพปัญหาและความพึงพอใจ ต่อการใช้บริการระบบการเชื่อมโยง เครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรมปศุสัตว์ เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจจัดสรร งบประมาณเพื่อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และ ระบบเครือข่าย ศูนย์สถานีที่ยังไม่ทำการส่งแบบสอบถาม ขอความร่วมมือให้ส่งด่วนที่สุด ดังนี้

14 กลุ่มศูนย์ / สถานีทดสอบพันธุ์สัตว์ ที่ ยังไม่ส่ง 1 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ สุพรรณบุรี 9 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์ สัตว์อุดรธานี 2 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ ปราจีนบุรี 10 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์ สัตว์แม่ฮ่องสอน 3 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ สระแก้ว 11 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์ สัตว์ตาก 4 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์บาง ปะกง 12 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์ สัตว์พิษณุโลก 5 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ สุรินทร์ 13 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์ สัตว์กระบี่ 6 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปาก ช่อง 14 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์ สัตว์ปัตตานี 7 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ นครราชสีมา 15 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์ สัตว์ตรัง 8 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่า พระ 16 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์ สัตว์เทพา

15 แจ้งเพื่อทราบ ศูนย์สารสนเทศกำลังจะเปลี่ยนจากระบบ Intranet เป็นระบบ Internet โดยใช้ username และ password เพื่อเข้าไป เปิดลิ้นชักเอกสาร ศูนย์สารสนเทศ จัดอบรมเรื่อง “ การบริหาร ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการป้องกัน ข้อมูลคอมพิวเตอร์กรมปศุสัตว์ ให้ ปลอดภัย และถูกกฎหมาย ” เดือน กุมภาพันธ์ 2551 รวม 3 วัน 2 คืน

16 การพัฒนา website ของ หน่วยงาน การประกวดเว็ป ขอเชิญแสดง ความคิดเห็น


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2551 กองบำรุงพันธุ์สัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google