งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการ ตรวจเอกสารข้อมูลประกอบ ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการ ตรวจเอกสารข้อมูลประกอบ การขึ้น ทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการ ตรวจเอกสารข้อมูลประกอบ ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการ ตรวจเอกสารข้อมูลประกอบ การขึ้น ทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการ ตรวจเอกสารข้อมูลประกอบ ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการ ตรวจเอกสารข้อมูลประกอบ การขึ้น ทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตร รับผิดชอบ พ. ศ.2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 24 มีนาคม 2553

2 2 สาระสำคัญ  ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการตรวจ เอกสารข้อมูลประกอบการขึ้นทะเบียน วัตถุ อันตรายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ. ศ.2553 ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันประกาศเป็น ต้นไป

3 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นพิษของสารเข้มข้นและ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ได้มาจากห้องปฏิบัติการที่ ได้รับการรับรองมาตรฐาน GLP (Good Labboratory Paractice) ตามมาตรฐาน OECD ต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ต้องลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจ โดยตรวจสอบจาก www.oecd.org หรือจาก หน่วยงานผู้มีอำนาจ 2. ต้องมีใบรับรองห้องปฏิบัติการจาก หน่วยงานผู้มีอำนาจลงนามขององค์กร OECD

4 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนหรือใบอนุญาตผลิตใน ประเทศที่เป็นแหล่งผลิต ผู้ขอขึ้นทะเบียนต้อง ส่งต้นฉบับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนหรือ ใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตรายประกอบการขึ้น ทะเบียน ในกรณีใช้สำเนาแทนต้นฉบับ สำเนา ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายหรือสำเนา ใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตรายต้องผ่านการรับรอง จากเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งกฎหมายว่าด้วยการขึ้น ทะเบียน วัตถุอันตรายของประเทศที่เป็นแหล่ง ผลิตกำหนดเป็นผู้มีอำนาจรับรอง

5 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  เอกสารตามข้อ 4, ข้อ 5 ของระเบียบฯนี้ และ เอกสารอื่นๆ ที่ทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีคำ รับรอง ลงลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย ซึ่ง ประจำอยู่ในประเทศนั้นรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันยื่นคำขอ

6 6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการ ตรวจเอกสารข้อมูลประกอบ ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการ ตรวจเอกสารข้อมูลประกอบ การขึ้น ทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google