งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วย : ล้าน บาท ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ. ศ. 2546 - 2549 ปี พ. ศ. จำนวนเงิน ที่ขอกัน เบิกจ่ายร้อยละ 2546- 48 456.6 6 99.98 21. 89 2549 1,064.62.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วย : ล้าน บาท ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ. ศ. 2546 - 2549 ปี พ. ศ. จำนวนเงิน ที่ขอกัน เบิกจ่ายร้อยละ 2546- 48 456.6 6 99.98 21. 89 2549 1,064.62."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วย : ล้าน บาท ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ. ศ. 2546 - 2549 ปี พ. ศ. จำนวนเงิน ที่ขอกัน เบิกจ่ายร้อยละ 2546- 48 456.6 6 99.98 21. 89 2549 1,064.62 211.1 6 19. 83 รวม ทั้งสิ้น 1,521.28 311.1 4 20. 45 ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2550

2 เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2550 รายการ จำนวนเงิน ( ล้านบาท ) เงินประจำ งวด เบิกจ่ายร้อยละ งบ ประจำ 2,259. 25 1,705. 77 75. 50 งบ ลงทุน 1,644. 79 346.3 0 21. 05 รวม ทั้งสิ้น 3,904. 04 2,052. 07 52. 56 ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2550

3 ลำ ดับ ส่วนราชการงบประม าณ เบิกจ่า ย ร้อยละ 1 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด 215.5 5 100. 00 2 สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัด 51.8618.9 3 36.5 0 3 แขวงการทางยะลา 19.206.8735.7 8 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 134.4 3 12.6 5 9.41 5 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 3.750.33 8.80 6 โครงการชลประทานยะลา 61.724.547.36 7 ด่านศุลกากรเบตง 64.253.835.96 8 นิคมสร้างตนเองธารโต 1.180.043.39 เงินงบลงทุน ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2550 ( หน่วย : ล้านบาท ) ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2550

4 ลำ ดับ ส่วนราชการงบประมา ณ เบิกจ่า ย ร้อย ละ 9 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 258.1 6 -- 10 ศปก. ตร. สน. 44.80-- 11 สถาบันการพลศึกษา 36.98-- 12 สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ยะลา เขต 2 14.41-- 13 สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ยะลา เขต 1 9.57-- 14 ศูนย์การศึกษานอก โรงเรียน 1.09-- งบกลางและส่วนราชการ อื่น 727.8 4 83.5 6 11. 48 รวมทั้งสิ้น 1,644. 79 346. 30 21. 05 เงินงบลงทุน ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2550 ( หน่วย : ล้านบาท ) ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2550

5 มาตรการและแนวทางเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2550 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 เห็นชอบ มาตรการและแนวทางการเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายเงิน งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2550 ตามที่ กระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ ดังนี้

6 เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2550 ไตร มาส ที่ เป้าหมายการ เบิกจ่าย แต่ละไตรมาส ( ล้านบาท ) เป้าหมายการ เบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส ( ล้านบาท ) เป้าหมาย อัตรา การเบิกจ่าย สะสม ณ สิ้นไตร มาส (%) 1257,79 7 16.46 2407,21 2 665,00942.46 3407,21 2 1,072,22 1 68.46 4384,34 5 1,456,56 6 93.00 เป้าหมายงบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 73.0 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน

7 1. ให้นำอัตราการเบิกจ่ายฯ รายจ่าย ลงทุนตามเป้าหมายเป็น ตัวชี้วัดในคำ รับรองการปฏิบัติการของส่วนราชการ 2. ให้ส่วนราชการเร่งจัดซื้อจัดจ้าง และก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในสิ้น ไตรมาสที่ 2 ( สิ้นเดือนมีนาคม 2550) 3. ให้ส่วนราชการดำเนินการตรวจ รับงาน และเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จ โดยเร็ว และเป็นไปตามแผนการ ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงบประมาณ

8 4. ให้ส่วนราชการแต่งตั้ง คณะทำงานในการเร่งรัดติดตามการ ใช้ จ่ายเงินงบประมาณ เพื่อติดตามเร่งรัด การเบิกจ่าย ตลอดจนติดตามปัญหา อุปสรรคในการเบิกจ่าย 5. ให้ส่วนราชการรายงาน สถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายลงทุนทุกสิ้นเดือนส่งให้ กรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่ กรมบัญชีกลางกำหนด 6. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ให้คลังจังหวัดดำเนินการติดตามเร่งรัด การเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการใน จังหวัด เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตาม เป้าหมาย


ดาวน์โหลด ppt หน่วย : ล้าน บาท ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ. ศ. 2546 - 2549 ปี พ. ศ. จำนวนเงิน ที่ขอกัน เบิกจ่ายร้อยละ 2546- 48 456.6 6 99.98 21. 89 2549 1,064.62.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google