งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ด้วยระบบสารสนเทศด้านการงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ด้วยระบบสารสนเทศด้านการงบประมาณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ด้วยระบบสารสนเทศด้านการงบประมาณ
ของสำนักงบประมาณ กระบวนการงบประมาณ ขั้นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตั้งแต่เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2558

2 ระบบสารสนเทศด้านการงบประมาณ
ระบบ e - Budgeting ระบบ e – Budgeting : ระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจัดทำคำของบประมาณ ระบบจังหวัด / เล่มเขียว

3 ระบบจังหวัด / เล่มเขียว
รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท 1. ค่าก่อสร้างทาง 2. ค่าก่อสร้างสะพาน 3. ค่าบำรุงรักษาทาง 4. ค่าอำนวยความปลอดภัยงานทาง 5. ค่าซ่อมฟื้นฟู ฯ จากเหตุภัยพิบัติ

4 รายละเอียดในการลงระบบจังหวัด / เล่มเขียว
1. ประเภทรายการ 2. ชื่อรายการ 3. ปริมาณงาน 4. วงเงินดำเนินการ

5 ส่วนราชการจัดทำรายละเอียด แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ในระดับกิจกรรม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ การจัดทำคำขอ ฯ 2. ในระดับรายการ เมื่อบังคับใช้ พ.ร.บ. งบประมาณ ฯ

6 สงป.พิจารณาและปรับปรุงรายละเอียดคำขอ ฯ ของส่วนราชการเพื่อเสนอ ครม.
สงป.จัดทำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ฯ รวมถึงเอกสารประกอบเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำร่าง พ.ร.บ. งบประมาณขึ้นทูลเกล้า ฯ ถวายเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

7 ขั้นการอนุมัติงบประมาณ
สำนักงบประมาณใช้ ระบบ e – Budgeting ปรับปรุงรายละเอียดตามที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี ฯ ในวาระที่ 1 - 3 พ.ร.บ.งบประมาณประกาศใช้เป็นกฎหมาย สงป.จะต้องส่งฐานข้อมูล พ.ร.บ. งบประมาณให้กับกรมบัญชีกลาง เพื่อนำเข้าฐานข้อมูลระบบ GFMIS ให้ส่วนราชการ ฯ ดำเนินการ เบิก – จ่าย งบประมาณไปใช้ตามภารกิจต่อไป


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ด้วยระบบสารสนเทศด้านการงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google