งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการ กรม สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สระบุรี ( กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการ จัดการสหกรณ์ ) ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2555 1. โครงการตามนโยบายรัฐบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการ กรม สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สระบุรี ( กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการ จัดการสหกรณ์ ) ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2555 1. โครงการตามนโยบายรัฐบาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการ กรม สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สระบุรี ( กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการ จัดการสหกรณ์ ) ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2555 1. โครงการตามนโยบายรัฐบาล 2. โครงการตามแผนการตรวจราชการ ปี 2556 ของผู้ตรวจราชการ กระทรวง 3. โครงการตามนโยบายกรมส่งเสริม สหกรณ์ 4. โครงการตามแผนปฏิบัติงาน

2 1. โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและ ประชาชนผู้มีรายได้น้อยฯ ( อยู่ระหว่างการ พิจารณาของครม.) ( สบท.) 2. มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิก สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ( สบท.) ระบบติดตามงาน ผตร. 2 โครงการตามนโยบาย รัฐบาล

3 ตัวชี้วัด............................................................................................................................................................................................................................................................................... ตัวชี้วัด............................................................................................................................................................................................................................................................................... โครงการพักหนี้เกษตรกร รายย่อยและประชาชนผู้มี รายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำ กว่า 500,000 บาท ผ่าน สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร เจ้าภาพ กบส. สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดสระบุรี ( อยู่ระหว่างการพิจารณา นำเข้า ครม. ) เป้าหมายผลงาน จำนวน % % เป้าหมาย ( ราย ) 010000 งบดำเนินงาน 010000 1 3 2 4 5 6 ข้อมูล ณ 25 ธ. ค. 55 ดำเนินการแล้ว เสร็จ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ระบบติดตามงาน ผตร. 3

4 ตัวชี้วัด 1. สมาชิกสหกรณ์กลุ่ม เกษตรกร ประสบอุทกภัยปี 53 ได้รับการช่วยเหลือด้านหนี้สิน จำนวน 209 ราย 2. ร้อยละของผลการเบิกจ่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ตัวชี้วัด 1. สมาชิกสหกรณ์กลุ่ม เกษตรกร ประสบอุทกภัยปี 53 ได้รับการช่วยเหลือด้านหนี้สิน จำนวน 209 ราย 2. ร้อยละของผลการเบิกจ่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มาตรการให้ความ ช่วยเหลือด้านหนี้สิน สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกรที่ได้รับ ผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2553 เป้าหมายงบประมาณ กิจกรรม / งบประมาณ เป้าหมายผลงาน จำนวน % % เป้าหมาย ( ราย ) 20910016980.86 งบประมาณ ( ลบ.) 1.771001.4884.00 ติดตามและรายงานผล 4 เบิกจ่ายเงินงบประมาณ 3 ตรวจสอบหลักฐาน ประกอบการเบิกจ่าย 2 สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ส่งหลักฐานประกอบการ เบิกจ่าย 1 ดำเนินการแล้ว เสร็จ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ระบบติดตามงาน ผตร. 4 เจ้าภาพ กบส. สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดสระบุรี ข้อมูล ณ 25 ธ. ค. 55

5 ตัวชี้วัด 1. สมาชิกสหกรณ์กลุ่ม เกษตรกร ประสบอุทกภัยปี 54 ได้รับการช่วยเหลือด้านหนี้สิน จำนวน 468 ราย 2. ร้อยละของผลการเบิกจ่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ตัวชี้วัด 1. สมาชิกสหกรณ์กลุ่ม เกษตรกร ประสบอุทกภัยปี 54 ได้รับการช่วยเหลือด้านหนี้สิน จำนวน 468 ราย 2. ร้อยละของผลการเบิกจ่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มาตรการให้ความ ช่วยเหลือด้านหนี้สิน สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกรที่ได้รับ ผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2554 ดำเนินการแล้ว เสร็จ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ระบบติดตามงาน ผตร. 5 เจ้าภาพ กบส. สำนักงาน สหกรณ์จังหวัดสระบุรี ข้อมูล ณ 25 ธ. ค. 55 กิจกรรม / งบประมาณ เป้าหมายผลงาน จำนวน % % เป้าหมาย ( ราย ) 46810000 งบประมาณ ( ลบ.) 010000 เป้าหมายงบประมาณ 4 สนง. สกจ. ประกาศรายชื่อสมาชิก ผู้ได้รับความช่วยเหลือ 3 สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรตรวจสอบ สิทธิ เพื่อแจ้ง สนง. สกจ. 2 ตรวจสอบข้อมูล กับประกาศ จังหวัดพื้นที่ประสบภัย 1 ตรวจสอบหลักฐานประกอบการ เบิกจ่าย เบิกจ่ายเงินงบประมาณ ติดตามและรายงานผล 5 6 7 สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรส่ง หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย

6 โครงการตามแผนปฏิบัติงาน แผนงานด้านเงินกองทุนพัฒนา สหกรณ์ปี 2556 ( สบท.) ระบบติดตามงาน ผตร. 16

7 ตัวชี้วัด 1. ร้อยละ 100 ของการตรวจสอบ สหกรณ์ใช้เงินตามวัตถุประสงค์ 2. ได้รับชำระหนี้ ร้อยละ 98 ของ หนี้ที่ครบกำหนดชำระ 3. ประเมินผลภายในเวลาที่ กำหนด ครั้งที่ 1,2 ได้ทุกสัญญา 4. ได้รับชำระหนี้ร้อยละ 60 ของ หนี้ค้างชำระยกมาต้นปี ตัวชี้วัด 1. ร้อยละ 100 ของการตรวจสอบ สหกรณ์ใช้เงินตามวัตถุประสงค์ 2. ได้รับชำระหนี้ ร้อยละ 98 ของ หนี้ที่ครบกำหนดชำระ 3. ประเมินผลภายในเวลาที่ กำหนด ครั้งที่ 1,2 ได้ทุกสัญญา 4. ได้รับชำระหนี้ร้อยละ 60 ของ หนี้ค้างชำระยกมาต้นปี แผนงานด้าน เงินกองทุน พัฒนาสหกรณ์ ปี 2556 แผนงานด้าน เงินกองทุน พัฒนาสหกรณ์ ปี 2556 กิจกรรม / งบประมาณ เป้าหมายผลงาน จำนวน % % หนี้ค้างชำระ ( ลบ.) 0000 หนี้ครบกำหนด ( ลบ.) 72.29410012.8017.71 งบประมาณ ( บาท ) 169,60010000 หนี้ครบ กำหนด งบประมา ณ เจ้าภาพ กบส, สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดสระบุรี ดำเนินการแล้ว เสร็จ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ระบบติดตามงาน ผตร. 21 ติดตามตรวจสอบและ รายงานการใช้เงินกู้ ติดตามเร่งรัดหนี้ถึง กำหนดชำระ ประเมินผลการใช้เงินกู้ กพส. ของสหกรณ์ 1 4 2 ติดตามเร่งรัดหนี้ค้างชำระ ( ไม่มี ) 3 72.294 ลบ. 0 บ. 169,600 บ.


ดาวน์โหลด ppt ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการ กรม สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สระบุรี ( กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการ จัดการสหกรณ์ ) ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2555 1. โครงการตามนโยบายรัฐบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google